Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort skogsområde blir nytt naturreservat

Stående brandskadat träd.

Klimparna är ett sammanhängande område med brandpräglad naturskogsartad barrskog. Foto Helena Persson

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Klimparnas naturreservat. Reservatet omfattar ett drygt 850 hektar stort landområde på västra sidan av sjön Rossen, drygt 2 mil sydsydväst om Färila i Ljusdals kommun. Det är ett stort, sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog.

I naturreservatet ingår delar av berget Klimparna med omgivande skogar. Detta är ett av länets största obrutna skogsområden och det är i områdets helhet som dess stora naturvärde ligger.

Skogarna utgörs till största delen av äldre tallskogar och barrblandskogar och området är starkt präglat av återkommande skogsbränder. Områdets brandhistorik är väl dokumenterad med 67 konstaterade skogsbränder mellan åren 1235 och 1845. Spår av brand i form av brända stubbar och lågor samt brandljud i levande tallar och i död ved finns spridda i hela naturreservatet.

– Området är en viktig livsmiljö för arter som är knutna till brandpräglade naturskogar och flera skyddsvärda och hotade arter har påträffats i området, säger Helena Persson, biolog på Länsstyrelsen.

Det finns inga anläggningar i området och i stort sett inga stigar så här får besökare ta sig fram i obanad terräng.

Kontakt