Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets lantbrukare får dela på nära 190 miljoner kronor

Traktor som kör på fält.

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur. Stödens syfte är bland annat att bidra till att hålla landskapet öppet, främja biologisk mångfald och möjliggöra åtgärder som är bra för klimat och miljö.

Idag fredag den 3 december får de allra flesta av länets lantbrukare sina direktstöd och slututbetalning av kompensationsstödet. Även slututbetalning av miljöersättningar för ekologiska produktionsformer och betesmarker och slåtterängar delas ut till lantbrukarna i länet idag.

Det finns flera olika stöd att söka för lantbrukare. Direktstöden består av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd.

Under 2021 har Länsstyrelsen Gävleborg tagit emot 1805 ansökningar om gårdsstöd. Hittills har 1 768 av dessa lett till beslut.

– Det innebär att det är knappt 99% av länets lantbrukare som fått sin ansökan beslutad fram till idag, säger Pernilla Månsson som arbetar med jordbrukarstöd hos länsstyrelsen.

Totalt är det 189 235 528 kronor som Gävleborgs lantbrukare får dela på fördelat på de olika stöden.

Fördelning av de olika stöden Gävleborgs lantbrukare får dela på.

Stöd

Antal

Summa

Gårdsstöd

1 733 st

88 565 705 kr

Förgröningsstöd

1 728 st

48 969 215 kr

Nötkreaturstödet

512 st

25 323 604 kr

Stödet till unga lantbrukare

90 st

2 698 939 kr

Kompensationsstödet

1 363 st

17 524 762 kr

Ekologiska produktionsformer

258 st

4 008 771 kr

Betesmarker och slåtterängar

378 st

2 144 532 kr

Direktstödet ska främja landsbygden

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Stödet till unga jordbrukare ska underlätta för unga personer att starta jordbruksföretag och nötkreatursstödet ska ge företagare en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.Direktstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar fortfarande pågår.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss