Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Variationsrikt myr- och skogsområde i norra Hälsingland skyddas

Dammtjärnen som givit området dess namn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Dammtjärnen som givit området dess namn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade igår, den 25 oktober, att bilda Dammtjärns naturreservat i Nordanstigs kommun. Reservatet är cirka 129 hektar stort och ligger 25 kilometer nordväst om Hassela.

Dammtjärns naturreservat utgörs av en blandning av olika naturtyper, allt från skog på torrare marker till sumpskog, skogsklädda och öppna våtmarker, skogsbäckar och tjärnar. En stor del av skogen som omger myrarna i mellersta delarna av området består av gammal, cirka 150-årig, gransumpskog. Skogen är delvis rik på hänglav och bäverskador har under lång tid gett rikligt med död ved, framförallt utefter bäckarna.

– Reservatets variation och mångformighet ger en god potential till stor artrikedom. I området har vi hittat många rödlistade arter som exempelvis garnlav, lunglav och rosenticka, säger Cecilia Lindén, biolog på Länsstyrelsen Gävleborg.

I nordöstra delen av reservatet finns ett område med gammelskog på friskare och torrare mark. I detta område är det relativt rikligt med gamla träd. Det är påtagligt att detta område har fått förbli orörd och stora delar av skogen är naturskogsartad. Här finns enstaka gamla 200–250 åriga växtvridna tallar med platta kronor, som överlevt från en tidigare generation. Våtmarkerna inom reservatet är till större delen orörda och bara svagt och lokalt påverkade av dikning.

– Flera olika mindre vattendrag och bäckar, med Gässån och Bellingtjärnsbäcken som de mest betydande, sammanstrålar i Dammtjärnen. Både Gässån och Bellingtjärnsbäcken är fina skogsvatten med stationära bestånd av öring, avslutar Cecilia Lindén.

Området är av litet intresse för det allmänna friluftslivet.

Fakta rödlistade arter

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. De arter som uppfyller kriterierna för Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE) är alla rödlistade.

Kontakt