Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljö- och klimatministerns besök under regnkrisen

Till vänster: visar översvämningen av koloniområdet. Till höger: en man som står mot en grå bakgrund

Översvämningen i Södra kolonin i slutet på Apelgatan i Gävle och Per Bolund (MP), vice statsministern, tillika miljö- och klimatministern besökte Gävle kommun.

Under tisdagen besökte vice statsministern, tillika miljö- och klimatministern, Per Bolund (MP) Länsstyrelsen och andra aktörer och privatpersoner i Gävle kommun. Syftet var att höra hur den rikliga nederbörden som föll under förra veckan drabbat kommunen.

Vid besöket på Länsstyrelsen Gävleborg välkomnade länsråd Veronica Lauritzsen, stabschef Malin Eriksson och enhetschef på Enheten för hållbar utveckling, Christoffer Carstens, Per Bolund.

– Det är positivt att Per Bolund besöker oss för att få en bild av det arbete vi gjort och gör under den här krisen som drabbat vårt län, säger Veronica Lauritzsen.

Malin Eriksson berättade om förloppet, hur många privatpersoner känt sig utlämnade, räddningstjänstens fokus samt samverkan med bland annat kommunerna, räddningstjänsten och Trafikverket i länet under den pågående krisen.

­– Det finns många goda exempel på hur grannar och andra hjälpt varandra i krisen, säger Malin Eriksson.

Återställningsarbete

Krisen är fortfarande i sitt akuta skede.

– Nu återstår bland annat ett stort återställningsarbete för att reparera skadade vägar och fastigheter, samt inte minst det stora jobb privatpersoner har framför sig med att återställa sina hus från vattenskadorna. De ekonomiska konsekvenserna för samhället kommer att bli omfattande, säger Malin Eriksson.

Per Bolund frågar Länsstyrelsen hur länge den akuta fasen förväntas vara.

– När vi ser att konsekvenserna av regnvädret trappas ner kommer den akuta fasen vara över, svarar Malin Eriksson.

Beredskap

Tack vare att Länsstyrelsen har ett pågående stabsarbete med coronapandemin kunde myndigheten snabbt agera när krisen slog till. Region Gävleborg rapporterade inga problem att sörja för invånarnas sjukvård under de mest kritiska dygnen. Dock hade polis och räddningstjänst svårt att nå de områden som var avskurna på grund av regnvädret.

Under mötet med Per Bolund lyfts även att vissa av uppdragen har varit svårdefinierade och gränsdragningen har varit problematisk. När större bränder inträffar finns ett tydligare ansvar än vid en översvämning. Räddningstjänsten har utfört arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i deras arbete. Att pumpa ur källare gör egentligen räddningstjänsten endast på uppdrag av försäkringsbolag.

En viadukt som blivit översvämmad av regnvatten.

Viadukten vid Hamnleden i Gävle blev kraftigt översvämmad under ovädret.

Klimatanpassningsarbetet

MSB har gett bidrag till Länsstyrelsen för att utvärdera händelsen utifrån det översvämningsdirektiv EU antog 2007 för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Länsstyrelsen har ett gott samarbete regionalt och på myndighetsnivå med klimatanpassningsarbete. Myndigheten jobbar även internt med detta och är involverade i en del forskningsprojekt. Tack vare detta finns även upparbetade kanaler för kontakter.

­– En karta som Länsstyrelsen tog fram för ett antal år sedan visar sig stämma rätt bra överens med hur översvämningarna i samband med skyfallet drabbade oss, säger Christoffer Carstens.

Illustration över avrinningsförhållanden i Gävle.

Lågt liggande områden i och omkring Gävle som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer. Flödeslinjer redovisas med lila linjer för flödesvägar med uppströms area större än 5000 m2 och större än 30000 m2. Hämtad ur rapporten: Lokala avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län (2016)

Det strategiska klimatarbetet

Christoffer Carstens berättar att även om vi vet vad klimatförändringarna innebär så är det stor osäkerhet i modelleringar som görs för att kunna förutspå egentliga händelseförlopp. Underlagen säger heller inte åt oss vad vi ska göra. Det är viktigt att utforska de här osäkerheterna och se hur pass robusta vi är för förändringar.

– Det är många svåra frågor som väcks i de här sammanhangen. Vi måste vägleda och ge kunskap för att hjälpa kommuner med anpassningsinsatser så sådana här händelser inte får så stora konsekvenser, avslutar Per Bolund mötet.

Kontakt