Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta fiskeregler ska stärka det kustnära fiskbeståndet

Fritidsfisket är idag det dominerande fisket längs med Gävleborgskusten. För att säkerställa ett hållbart fiske över tid så behöver du som fiskar ha koll på de fiskeregler som gäller längs med Gävleborgskusten, särskilt nu under sommarmånaderna. Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter så som öring, sik, gös och gädda.

Fritidsfisket står idag för mellan 75-98 procent av fångsterna av gös, gädda, öring och sik. Fiske med nät av sik och öring står för mellan 82-98 procent av den totala dödligheten från fritidsfisket. För arter som gädda och gös är det handredskapsfisket som står för den största andelen av dödligheten från fritidsfisket.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under senare år sett över fiskereglerna för kustnära fiske längs hela den svenska kusten för att säkerställa att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt, och numera även längs Gävleborgs kust. Tidigare har reglerna för fiske reviderats på liknande sätt längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken.

Reglerna införs i syfte att stärka kustnära fiskbestånd

De nya reglerna för fiske infördes i syfte att stärka kustnära fiskbestånd längs kuststräckan från Västernorrland och Gävleborg till norra Uppsala län. Dit hör bestånden av framför allt öring, sik, gös och gädda.

De ändrade fiskebestämmelserna innebär att fiske med nät och andra mängdfångande redskap begränsas till vissa tider på året och till vattendjup som inte riskerar att fisket sker då fisken samlas i större bestånd. På detta sätt undviks ett allt för stort uttag och den totala dödligheten genom fiske minskar.

Fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort under delar av året, samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup blir permanent. Dessutom har minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring införts.

Nätfiske är bara tillåtet på alla vattendjup 11 juni - 1 september, men under tiden 1 september till och med 10 juni är det endast tillåtet på djupare vatten än tre meter enligt gällande sjökort. Även fortsättningsvis kommer nätfiske vara helt förbjudet utmed hela Gävleborgs kust under tiden 15 oktober till och med 30 november.

Minimimått för öring införs längs hela östersjökusten

Minimimåttet för öring har höjts till 50 cm och nu gäller detta minimimått längs hela Östersjökusten. Enligt fångstbegränsningen är det endast tillåtet att fånga och behålla högst en vild öring per person och dag vid fiske med handredskap och ryssjor.

Eftersom det längs kusten även förekommer odlad öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt så är det möjligt att skilja på odlad och vild fisk. Den odlade fisken kan därför undantas från begränsningen då dessa inte kommer att bidra till de vilda beståndens återhämtning.

Beståndet av stor gös har minskat över tid och få individer når numera könsmogen ålder och därför har minimåttet för gös höjts till 45 cm och detta kombineras med ett maxmått på 60 cm. Med de nya reglerna får man dessutom högst fånga och behålla tre fiskar av den sammanlagda fångsten av gädda och gös, detta för att ytterligare stärka gös- och gäddbestånden.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss