Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Klimparna

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. Berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Klimparnas naturreservat i Ljusdals kommun.

Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 september 2021. Naturreservatet föreslås omfatta 957 hektar och är beläget 22 kilometer sydsydväst om Färila. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom det är en okänd krets som ska delges föreläggandet har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 511-5435-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss