Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av dagfjärilen violett guldvinge

Violett guldvinge på ett blad.

Violett guldvinge flyger på relativt vindstilla samt varma och soliga dagar, från slutet av maj till slutet av juni. Foto: Helena Persson

Violett guldvinge har minskat markant i antal de senaste decennierna och är en av de hotade arterna i länet som har ett eget åtgärdsprogram. Länsstyrelsen kommer därför i år att inventera kraftledningsgator, vägkanter, ängsmiljöer samt kärrmarker.

Violett guldvinge är en dagfjärilsart som tidigare funnits i större delen av landet men har idag en nordlig utbredning, med de starkaste förekomsterna i Jämtland. Den har tidigare funnits i tio län, inkluderat Gävleborg, men finns idag sannolikt endast kvar i fem. Arten är fridlyst i hela EU och klassas i Sverige som stark hotad i den nationella rödlistan. 

Fjärilen flyger på relativt vindstilla samt varma och soliga dagar, från slutet av maj till slutet av juni. Violett guldvinges ursprungliga livsmiljö tros ha varit blomrika, oftast kalkrika våtmarker. Men det traditionella kulturlandskapet, med stora arealer slåtter- och betesmarker, har också varit en viktig livsmiljö. När våtmarker dikats ur och arealerna av slåtter- och betesmarker har minskat har violett guldvinges livsmiljöer också försvunnit.

– I kraftledningsgator samt vägkanter, som har regelbunden skötsel, har arten däremot kunnat etablera sig när de ursprungliga livsmiljöerna har förlorats, säger Gustav Wikström, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Lägger ägg under blad

Violett guldvinge behöver värdväxten ormrot, en hävdgynnad, lågvuxen samt solälskande växt, för sin livscykel. Honan lägger äggen ett och ett vid mittnerven på ormrotens bladundersidor, alltid mycket nära marken. För att honan ska kunna lägga äggen i marknivå krävs en gles och kortvuxen vegetation. När äggen har kläckts efter cirka tio dagar äter larverna av ormrotens blad, förutom mittnerven. När larverna har växt sig tillräckligt stora gräver de sig ned i mossa för att förpuppas. Violett guldvinge övervintrar alltid som puppa i mossan.

Inventering längs kraftledningsgator

Det är osäkert om arten finns kvar i länet. Mycket talar för att violett guldvinge inte finns kvar i länet. Förra året gjordes däremot ett nytt fynd av violett guldvinge i Gävleborg, det första sedan 2007.

– Länsstyrelsen kommer därför i år, genom åtgärdsprogram för hotade arter, att inventera kraftledningsgator, vägkanter, ängsmiljöer samt kärrmarker i norra Hälsingland, med förhoppningen att finna fler fjärilar och områden, avslutar Gustav Wikström.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss