Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förra åtgärdsprogrammet för miljömålen utvärderat – nu tas nästa fram

Illustration av ett träd som symboliserar miljömålsarbetet

Miljömålssystemet har varit ledstjärnan för svenskt miljö­­arbete sedan slutet av 1990-talet och utgör idag den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll i det regionala arbetet med Sveriges miljömål. Uppdraget innefattar att med bred förankring i länet utveckla, samordna och genomföra åtgärdsprogram som bidrar till att miljömålen nås. Det senaste åtgärdsprogrammet gällde mellan 2014 och 2020, var uppdelat på sex olika strategier och innehöll sammanlagt 67 åtgärder. Under framtagandet och genomförandet samverkade Länsstyrelsen med kommuner och organisationer inom näringsliv och ideell sektor, vilka har stor betydelse för att målen ska kunna nås. Som en del i åtgärdsprogrammet tecknade också Länsstyrelsen överenskommelser om åtgärder med 18 aktörer i länet.

För att undersöka hur de inblandade aktörerna upplevde arbetet med åtgärdsprogrammet och överenskommelserna gjordes en utvärdering under 2020. Nu publicerar Länsstyrelsen rapporten från utvärderingen.

– Utvärderingen har främst utgått från intervjuer med aktörerna och slutuppföljningen av överenskommelserna. Den visar på både styrkor och brister att lära av, vilket är särskilt värdefullt nu när vi satt igång arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram, där länets aktörer utgör viktiga samarbetspartners, säger Brita Asplund, miljömålssamordnare på enheten för hållbar utveckling.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss