Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar Gävleborgs regionala skogsprogram

Skogen är avgörande om vi ska klara av att ställa om till ett fossilfritt samhälle och minska klimateffekterna. Vi som lever i Gävleborg ser skogen som något självklart och naturligt där vi både kan hämta kraft och utöva aktiviteter men också säkerställa biologisk mångfald, sysselsättning och ekonomisk trygghet.

2018 presenterades Sveriges nationella skogsprogram. Redan samma höst påbörjades ett arbete med att regionalisera det nationella skogsprogrammet. För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg och Skogsstyrelsen tagit fram Gävleborgs skogsprogram.

Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 ska bidra till att uppnå de nationella miljömålen och samtidigt bidra med jobb och en hållbar tillväxt. Att öka produktionen och samtidigt stärka den biologiska mångfalden är i sig en utmaning. Genom dialog och fortsatt samverkan genom hela värdekedjan kan vi arbeta vidare med konkreta åtgärder i en fortsatt process med handlingsplaner.

– Idag är fokus inställt på att skogsbruket i landet ska ge ökad klimatnytta samtidigt som det ska vara ekonomiskt lönsamt. Parallellt finns frågorna om förlust av biologisk mångfald och hot från skadegörare och katastrofer som skogsbrand och stormar. Här behöver vi alla lyfta blicken och hitta nya möjligheter att utveckla lönsamt företagande i skog, ett mångbruk. Det är vårt uppdrag för länet men också inom Agenda 2030, säger Berit Löfgren, enhetschef Länsstyrelsen Gävleborg.

18 prioriterade områden kopplat till skogsbruk

Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har getts möjlighet att påverka innehållet i programmet.

Alla inspel och synpunkter som lämnats under processen har resulterat i att Gävleborgs skogsprogram nu innehåller 18 prioriterade områden som aktörer gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet. Dessa är indelade i 4 olika kategorier - hållbarhet i skogen, mångbruk i skogen, omställning, konkurrenskraft och kompetens samt den övergripande kategorin bryta strukturer.

Tänk nytt för en hållbar utveckling

Bryta strukturer är en ledstjärna för Gävleborgs skogsprogram och avgörande för att nå framgång. Vi behöver tänka nytt och agera annorlunda för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Gävleborgs skogsprogram är till för alla med intresse i hur vi kan nyttja skogen hållbart på bästa sätt. Programmet ska ge inspiration till att själv medverka eller ge inspel till kommande handlingsplaner. Det kan också användas som grund till utvecklingssatsningar och samverkan i olika former.

För oss i Gävleborg är skogen en fantastisk resurs och det är med glädje och spänning som Länsstyrelsen ser fram emot det fortsatta arbetet.

Läs mer i den fullständiga rapporten Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt