Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insatser för väddnätsfjärilen

Väddnätfjärilen i naturen.

I Gävleborgs län samarbetar Länsstyrelsen med kraftbolag för att bevara och att försöka öka antalet väddnätfjärilar. Foto Göran Vesslén

Under första veckan av juni och fram till början av juli finns möjligheten att få se den hotade dagfjärilen väddnätfjäril i Gävleborgs län. Den är en av de hotade arterna i länet som har ett eget åtgärdsprogram.

Väddnätfjärilen var tidigare känd från 13 av landets län, men finns idag bara kvar i 6 av dem. Arten är fridlyst i hela EU och klassas i Sverige som sårbar i den nationella rödlistan. I Gävleborgs län samarbetar Länsstyrelsen med kraftbolag för att bevara och att försöka öka antalet väddnätfjärilar. Detta samarbete har bidragit till att på lokaler där det finns väddnätfjäril röjer kraftledningsägarna stigarna under kraftledningen på ett sätt som gynnar fjärilen. Här breddar vi stigarna och bär undan nersågat sly.

- Väddnätfjärilens värdväxt är ängsvädd och växer ofta längs stigarna. Ängsvädden måste vara solbelyst för att väddnätfjärilshonorna ska vilja lägga ägg på värdväxten och där larvutveckling sedan kan ske, säger Göran Vesslén, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Om nedsågad eller växande sly skuggar ängsvädden lämnar väddnätfjärilen platsen och försöker hitta bättre områden med solbelyst ängsvädd. Skötseln i kraftledningarna gör också att olika platser binds ihop med varandra. Detta gynnar väddnätfjärilen då ett utbyte av individer sker mellan områden.

Gemensam övervintringsplats

När äggen kläcks i juli håller larverna ihop i kolonier och äter enbart ängsvädd. Är det för långt eller för glest mellan plantorna hittar inte larverna föda. Under hösten spinner larverna en gemensam övervintringsplats av silke, en så kallad spånad, där de övervintrar. På våren efter snösmältningen lämnar larverna kolonien och äter upp sig på vintergröna ängsväddsplantor. Under maj förpuppar de sig för att kläckas till flygande fjäril i början av juni.

Inventering på utvalda platser

Då fjärilen omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv har Länsstyrelsen sen 2014 utfört riktad inventering av väddnätfjärilen i Gävleborgs län. Inventeringen kallas biogeografisk uppföljning och vi räknar då antalet larvkolonier på utvalda platser. Detta för att se om fjärilen ökar eller minskar.

- I länet finns tendenser på att antalet väddnätfjärilar ökar. Särskilt gäller det på platser där vi utför åtgärder som slyröjning och spridning av ängsväddsfrön, avslutar Göran Vesslén.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss