Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av konstnärsuppdrag

Vattenkanal i Gysinge bruksmiljö

Vi söker ett konstverk av hög kvalitet där besökare både får lära, betrakta och njuta en lugn stund i samspel med våra minsta vänner – insekterna. Foto Marie Melander

Vi söker ett konstverk av hög kvalitet där besökare både får lära, betrakta och njuta en lugn stund i samspel med våra minsta vänner – insekterna. Det ska placeras i Gysinge invid naturum Färnebofjärden och den brusande Dalälven. Nu bjuder vi in dig som yrkesverksam konstnär att lämna in bidrag till projektet.

Naturum Färnebofjärden och Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder yrkesverksamma konstnärer att skicka in ansökan till att ta fram ett konstnärligt koncept för ett konstverk som våra viktigaste pollinerande insekter såsom fjärilar, bin och humlor likväl som besökare i Gysinge lockas till. Konstverket ska placeras i järnbruksmiljön i Gysinge invid naturum Färnebofjärden och den brusande Dalälven och gestaltas utifrån tematiken: Insektrestaurang i järnbruket.

Målet är att skapa ett konstverk av hög klass som utgör en tillgänglig yta där insektslockande växter kan odlas, en plats för insekter att bo, platser för besökare att sitta ner samt att grupper kan guidas kring pollinering och biologisk mångfald. Ytan för placering av verket är cirka 7 x 7 meter. Konstverket ska stå klart februari 2022. Kostnadsbudget för produktionen är 300 000 kronor.

Ansökningsprocessen

Vi söker dig/er som är yrkesverksam konstnär/konstnärsteam eller du som har som profession att jobba med konstnärlig gestaltning och har registrerat företag med F-skatt.

Ansökan ska innehålla en presentation av dig och dina viktigaste tidigare arbeten och verk. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur du vill ta dig an uppdraget att ta fram ett konstnärligt koncept.

Skicka in din ansökan till: marie.melander@lansstyrelsen.se eller till postadress: naturum Färnebofjärden, Marie Melander, Benedicks väg 3, 811 97 Gysinge.
Ansökan ska vara Marie Melander tillhanda senast den 15 augusti 2021.

En projektpanel bestående av representanter från naturum Färnebofjärden, föreningen Vi i Gysinge, lokal konstnär, fastighetsägare, Länsstyrelsen och Region Gävleborg kommer att välja ut ett antal kandidater för intervju på plats i Gysinge. Därefter kommer en till två konstnärer/team få i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget fas 1 - se nedan.

Uppdraget

Uppdraget är indelat i två faser. Fas 1 där en eller två konstnärer/team var för sig jobbar fram ett konstnärligt koncept. Fas 2 där den konstnär/team som väljs jobbar vidare med att förverkliga sitt konstverk. Mer information om naturum, Gysinge och Färnebofjärden samt miljöbilder finns i länkarna under relaterad information.

Fas 1

Det konstnärliga uppdraget under fas 1 innebär att jobba fram ett idékoncept, som inkluderar färg, form och materialval, till ett konstverk som ska utgöra en plats som lockar insekter likväl som människor. En plats som ger möjlighet till guidning kring biologisk mångfald i form av pollinerande insekter och insektslockande växter samtidigt som den inbjuder till att sitta ner och njuta en stund.

Verket ska innehålla yta för att odla växter som lockar insekter samt insektshotell för insekter att bo i. Det behöver inte inkludera valet av vilka växter som ska odlas. Utformningen ska erbjuda god tillgänglighet för besökare och innehålla plats för minst två mindre sällskap att sitta ner och betrakta. Verket ska smälta in i Gysinges järnbruksmiljö. Ytan där verket ska placeras är cirka 7 x 7 meter stor och utgörs av kulturminnesmärkt mark vilket innebär restriktioner kring att gräva. Verket ska därför kunna placeras utan att gräva i marken.

Idékonceptet kan redovisas som skisser, ritningar, modeller enligt överenskommelse med beställaren. I uppdraget ingår ett antal avstämningar med projektledaren på plats i Gysinge eller via telefon. Resultatet av fas 1 ska vara klart och presenteras för projektpanelen senast fredag den 29 oktober.

Fas 2

För det vidare uppdraget under fas 2 kommer tid för att omsätta det konstnärliga konceptet till ett konstverk som kan användas för ändamålet. Uppdraget under fas 2 inkluderar även att bistå med vägledning under montering av verket på plats för att säkerställa önskat resultat. Konstnären/teamet ansvarar för konstruktion och leverans av verket. Beställaren står för eventuellt markarbete på plats i Gysinge.

Området där konstverket ska placeras.

Verkets placering: cirka 7 x 7 meter stor yta, rödmarkerad, framför naturum i Gysinge.

Arvode

Ett arvode på 30 000 kronor exklusive moms utbetalas till varje konstnär/konstnärsteam som jobbar med fas 1 och tar fram en konceptidé. Till den/de som jobbar vidare i fas 2 utgår produktionsarvode på 300 000 kronor exklusive moms (inklusive konstnärsarvode, material, underleverantörer, resor, logi, leverans, montering).

Beställare har ägande- och nyttjanderätt till uppdragstagarnas arbetsresultat. Upphovsrätten tillfaller konstnärerna.

Genomförande och tidplan:

Juni - 15 augusti
Utlysningsprocessen. Sista ansökningsdag 15 augusti 2021
Projektpanelen väljer ut en till två konstnärer som jobbar med fas 1.

Fas 1 september - oktober
En eller två konstnärer tar fram var sitt idékoncept. Det inkluderar:
ett startmöte på plats i Gysinge samt två till tre avstämningsmöten. Presentation av förslaget senast fredag 29 oktober.

Fas 2 november - december
Den konstnär som väljs jobbar med konstruktionen av verket. Utformningen ska erbjuda god tillgänglighet.

Januari - februari 2022
Konstverket konstrueras. Klart februari 2022. Beställaren står för eventuellt markarbete på plats i Gysinge. Konstnären ansvarar för att säkerställa önskat resultat på plats.

Våren 2022 Invigning

Välkommen med din ansökan!

Mer information om naturum, Gysinge och Färnebofjärden samt miljöbilder finns i länken nedan.

1. Det står att man inte får gräva i marken. För att på ett säkert sätt montera ett konstverk behöver man på något vis förankra det i marken. Hur tänker ni kring det? Är det ok med t.ex. betongplintar?

Marken är kulturminnesmärkt och det finns därmed restriktioner kring att gräva i marken. Det gäller framför allt att gräva djupt. Efter att bidragen till Fas 1 valts ut i augusti kommer vi i samarbete med berörda konstnär/team skicka in en ansökan till kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen om tillstånd för ingrepp i kulturminnesmärkt mark med till exempel ansökan om att göra en ytlig markberedning. Däri kan även förankringspunkter för verket ingå. Generellt kan sägas att ju mindre grävning desto större chans att det blir godkänt men såklart behöver det vara säkert för vistelse i. Dock ska betonas att det kvarstår att verket bör kunna anläggas ovanpå marken så mycket som möjligt.

2. Det står att verket ska vara klart redan i februari. Det är väldigt kort tid från det att beslut tas, till genomförande. Är tiden definitiv, eller är det ett riktmärke?

På grund av våra budgetramar behöver verket vara klart och levererat till slutet av februari. Vi tänker att processen med verket börjar redan i skisstadiet. Skisserna ska vara klara 29 oktober. Sedan sker konstruktionen av föreslagna skiss från november till februari. Montering av verket på plats kan vid behov skjutas på tills väder och årstid tillåter. Invigningen sker sen senare på våren.

3. En annan fråga som har med årstiden att göra handlar om verkets tema kontra årstiden för färdigställande. Om verket ska innefatta växtlighet och en plats för att kunna sitta, behöver marken beredas. Är inte det lite svårt i januari/februari?

Vår förhoppning är att ansökan om tillstånd för ingrepp får ett skyndsamt förlopp och att markberedningen kan påbörjas redan under hösten efter vinnande skissförslag.

Verket behöver inte inkludera valet av vilka växter som ska odlas utan framför allt det som växterna odlas i. Tanken är att det är i konstverket man odlar för att vi inte får gräva i marken. Odlingen av växterna står naturum för och är tänkt att göras efter det att verket är monterat på plats. Viktigt är att växterna fyller sin funktion för insekter som finns här vilket vi har extern experthjälp till. Självklart finns det möjlighet för konstnären att vara delaktig i vad som odlas ur ett estetiskt perspektiv och en dialog kommer föras mellan konstnär-naturum-experter under processens gång.

4. Om marken ska beredas för sittplatser och planteringar, innebär det ju viss grävning. Är det ok?

Vi eftersträvar så lite grävning som möjligt. Ansökan om tillstånd för ingrepp i kulturminnesmärkt mark kommer skickas in till kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen, med t ex ansökan om att göra en ytlig markberedning, efter samråd med vinnande idékoncept. Markarbetet står vi som beställare för.

Kontakt