Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dagfjärilar i länet allvarligt hotade

Väddnätfjäril. Bild: Göran Vesslén

I takt med storskaliga förändringar i jordbruket och att de blomrika fjärilsmarkerna minskat avsevärt eller försvunnit helt är flera fjärilar i länet numera rödlistade eller utdöda. Två av fjärilsarterna som påverkats kraftigt de senaste åren är violett guldvinge och veronikanätfjärilen som nu misstänks vara helt försvunnen från länet.

Förutom storskaliga landskapsförändringar visar en rapport från Naturvårdsverket att den mycket torra sommaren 2018 haft en stor påverkan på fjärilspopulationerna vilket lett till att tillståndet för flera fjärilar är allvarligt.

– Tyvärr så finns veronikanätfjärilen troligtvis inte i länet längre, liksom nationellt, på grund av att deras livsmiljöer nästan helt försvunnit. Vi är lite osäkra på hur förekomsten av violett guldvinge ser ut i länet då det gjordes ett mindre fynd av den fjärilen i norra Hälsingland förra året, säger Gustav Wikström, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Beroende av öppna landskap och ängsmarker

Veronikanätfjärilen vill ha öppna, ogödslade och blomrika områden på steniga moränmarker i skogslandskapet. Violett guldvinges trivs bättre i ogödslade ängs- och betesmarker med rörligt marknära grundvatten och som hålls efter genom bete eller slåtter.

– Båda dessa marker har minskat drastiskt när samhället har ställt om från ett småskaligt brukande och markanvändning till ett storskaligt och effektivt brukande av marker. I och med dessa förändringar har de blomrika fjärilsmarkerna nästan helt försvunnit samt fragmenterats i landskapet, fortsätter Gustav Wikström.

I Gävleborg pågår ett omfattande samarbete mellan flera olika aktörer för att skydda hotade fjärilsarter och för att se till att deras livsmiljöer inte försämras eller förstörs i samband med åtgärder som påverkar miljön.

– Förutom att vi genomför både inventeringar och slåtter så samarbetar vi med kraftnätsbolag, skogsbolag, kommuner och myndigheter för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de här arterna, säger Gustav Wikström.

Fjärilarna nödvändiga som pollinatörer

Fjärilar är pollinatörer, likt bin och humlor. Utan pollinering skulle vi inte ha några blommor och kanske mest av allt, vi skulle inte ha någon frukt, bär eller grödor som vi får livsmedel ifrån. Pollinering är en av de viktigaste ekosystemtjänster vi har då samhällets funktion är beroende av att vi har tillgång till mat som vi får från växter som pollineras.

– Som privatperson kan man hjälpa fjärilarna på traven genom att inte klippa gräset för tidigt och för ofta. Om man har möjlighet kan man låta en bit av gräsmattan växa upp och bli en äng där fjärilar, bin, humlor och andra arter kan trivas. Man kan även så nektarvänliga växter i rabatten, balkonglådan och/eller gräsmattan för ökad blomprakt, vilket lockar till sig fjärilar och andra insekter som söker föda, avslutar Gustav Wikström.

Kontakt