Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Återställning av våtmarksområden

Myrmark som restaurerats.

I Mössbobäckens naturreservat har diken satts igen för att behålla vattnet i marken. Foto Tomas Troschke

Våtmarksarbetet 2020 ledde till restaurerade och nyskapade våtmarker, som är viktiga för både biologisk mångfald och för oss människor, bland annat för att minska övergödning, bidra till vattenhushållning och för att minska utsläpp av växthusgaser.

I Gävleborg har 4,4 kilometer diken lags igen i våtmarksområden. Arbetet med våtmarker forsätter under 2021 med bland annat diken och förbättring av vattenkemin i åar.

Resultatet av Naturvårdsverkets medel till våtmarksåtgärder 2020 blev 5 137 hektar åtgärder i skyddade områden och 1 140 hektar via LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt). Statistiken för skyddade områden omfattar projekt som påbörjats och blivit klara under året, medan LONA-statistiken avser konkreta fysiska åtgärder under 2020. Totalt innebär det nästan 6 280 hektar våtmarker som åtgärdats 2020 med medel och stöd från Naturvårdsverket.

I Gävleborgs län har hydrologisk återställning av myrar genomförts i fyra naturreservat, Mössbobäcken, Stensjön, Lomtjärn och Stora Korpimäki. Totalt har cirka 4,4 kilometer diken igenlagds. Det innebär att vi sätter igen diken längs en sträcka vilket gör att vattnet stannar kvar i marken och inte leds bort. Att lägga igen diken är ett sätt att återskapa våtmarker.

Fortsatt arbete i våtmarker

För 2021 har länsstyrelsen fått medel att restaurera myrarnas hydrologi i bland annat Ysberget-Laxtjärnsbergets och Hälleskogsbrännans naturreservat samt för fortsatta åtgärder i Stora Korpimäki.

Diken i tretton myrar i Enångeråns och Nianåns avrinningsområde kommer också att läggas igen och här är syftet även att förbättra vattenkemin i åarna där flodpärlmussla finns. En del pengar kommer även läggas på utreda förutsättningarna att åtgärda diken i till exempel i rikkärr och vitryggig hackspett.

Viktig del av ekosystemet

Våtmarker har många funktioner och bidrar med ekosystemtjänster som har stor betydelse för såväl biologisk mångfald som för hållbarheten i naturmiljöer och städer. De hjälper till exempel till att hålla kvar och balansera vatten i landskapet, och bidrar även till klimatanpassning och till minskad övergödning. Precis som i andra naturtyper har våtmarker vissa arter som trivs särskilt bra just där. Men även våtmarken i sig är en viktig del i ekosystemet – alla arter och livsmiljöer som fungerar tillsammans i naturen. Om vissa arter eller naturtyper försvinner, rubbas balansen.

Brist på våtmarker påverkar därför även omgivningen. Med brist på våtmarker kan vi till exempel få torka och/eller översvämningar som i sin tur kan leda till svårigheter att odla, sänkta grundvattennivåer kan ge brist på dricksvatten, och vi förlorar våtmarkernas funktion som både kollagring och ”reningsverk” för fosfor, kväve och miljögifter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss