Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beviljad skyddsjakt efter varg

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Mo och Svartsbo i Ockelbo kommun.

En ansökan om skyddsjakt har inkommit från ett trettiotal boende gällande varg som återkommande och under lång tid rört sig i området. Länsstyrelsen utser jaktledare samt beslutar vilka personer som får jaga med stöd av detta beslut. Jakten får bedrivas till och med den 8 april om ingen varg fällts innan dess.

Länsstyrelsen har via DNA fått bekräftat att individen G218-17 funnits i området i samband med spår- och synobservationer av en varg med oönskat beteende. Denna individ har sedan 2018 rört sig i ett område mellan Ockelbo och Lingbo och har återkommande ställt till med obehag för boende. Under sommaren och hösten 2020 kunde individen även kopplas till fyra angrepp på tamdjur. Under hösten 2020 var G218-17 föremål för skyddsjakt vid två tillfällen.

Motivering till beslut

Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt på den utpekade individen G218-17 inte äventyrar artens gynnsamma bevarandestatus på vare sig nationell, eller regional nivå. Detta mot bakgrund av att den i ärendet aktuella vargen inte är särskilt skyddsvärd utifrån genetisk status samt då Gävleborgs län ligger långt över länets beslutade miniminivå. Jakt efter en varg riskerar inte heller att den gemensamma miniminivån för varg i mellersta rovdjursförvaltningsområdet understigs.

Mot bakgrund av problemens omfattning och karaktär, avsaknaden av alternativa lösningar och den långa tid som boende berörts gör länsstyrelsen bedömningen att G218-17 är att klassa som en problemindivid som riskerar orsaka allvarlig skada. Individen har även under den långa tid som boende berörts visat tydliga tecken på oönskat beteende som i längden riskerar att orsaka ytterligare skada. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lösning än att bevilja skyddsjakt.

Kontakt