Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett år i greppet på en global pandemi

I ett års tid har samhället med gemensamma krafter kämpat för att minimera konsekvenserna av den pågående pandemin. Länsstyrelsens roll är att samordna stat, Region Gävleborg, länets kommuner och andra samhällsaktörer när samhället ställs inför en kris.

Året 2020 liknar inget annat i modern tid. Omvärldens förväntningar och behov har skiftat i takt med utvecklingen av den pågående pandemin. Situationen i Gävleborgs län har inte skiljt sig från resten av Sverige vilket har ställt nya krav på Länsstyrelsen Gävleborgs verksamhet och medarbetare. Genom förändrade prioriteringar, nya arbetssätt och beslutsamhet har myndigheten ställt om verksamheten. I mars 2020 aktiverades myndighetens krisledningsstab som sedan dess har arbetat fokuserat för att säkra att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att fungera.

– Det har varit ett krävande år på många sätt, inte minst känslomässigt. Den här pandemin lämnar ingen oberörd, säger landshövding Per Bill.

I Länsstyrelsen Gävleborgs krisledningsstab har ett 60-tal medarbetare varit aktiva till och från.

– Arbetet i krisledningsstaben är speciellt. Genom det som kallas geografiskt områdesansvar har länsstyrelsen en viktig roll att fylla och kraven på engagemang och precision i arbetet kan tära. Det våra medarbetare mer ofta lyfter är dock känslan av att bidra i en viktig tid och kunna skapa samhällsnytta, säger Per Bill.

Samverkan

Länsstyrelsen leder samverkan i länet. En viktig del i det arbetet är de regionala lägesbilder som krisledningsstaben sammanställer utifrån rapporter från kommuner, region och andra berörda aktörer. Den samlade regionala lägesbilden lämnas sedan till regeringen. Det ger beslutsfattarna en aktuell bild av läget i hela landet och information om eventuella regionala skillnader. Lägesbilderna ligger sedan till grund för de beslut som fattas på nationell nivå, men även för insatser på regional och lokal nivå.

Vid sidan av lägesbildsarbete har länsstyrelserna ett viktigt uppdrag att informera om den pågående pandemin och arbeta mot desinformation. Vi publicerar nyheter på vår hemsida och i våra sociala kanaler med syftet att invånarna ska få ökad kunskap.

Landshövding Per Bill

Anpassning av verksamheten

Under året som gått har myndigheten prioriterat hårt för att säkerställa en fungerande krisledningsorganisation. Handläggningstiden i den ordinarie verksamheten har därför i vissa fall blivit längre än vanligt. Trots det kunde myndigheten i årsredovisningen för 2020 konstatera att Länsstyrelsen Gävleborg även bedrivit fokuserat arbete inom flera andra områden. Vi har bland annat haft fokus på samhällsplanering, de globala målen inom ramen för Agenda 2030, tillsynsuppdrag gällande miljö- och djurskyddslagstiftning, skyddande av natur och insatser kopplat främjande av länets utveckling.

– Jag är otroligt stolt över det arbete vi gjort under det här året och det vi fortsätter att göra i den här utmanande tiden. Fokus nu är att fortsätta bidra i arbetet med att göra konsekvenserna av pandemin så milda som möjligt, och hitta vägar framåt för att så småningom kunna återstarta Gävleborg, säger Per Bill.

Länsstyrelsens regeringsuppdrag

 1. Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19
 2. Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19
 3. Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19
 4. Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet
 5. Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19
 6. Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19
 7. Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin
 8. Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19
 9. Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19
 10. Smittskydd på serveringsställen – Stöd, råd och vägledning
 11. Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Länsstyrelsens uppdrag från regeringen till följd av covid-19

Kontakt