Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av Axmars naturreservat

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till ändring av beslut och skötselplan för Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommun.

Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 26 mars 2021. Naturreservatet föreslås omfatta 5 516 hektar och är beläget i skärgården ca 12 km nordost om Bergby. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt
skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet delvis är
en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 6559-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen
Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-
och-press/nyheter.html.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss