Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av Axmar naturreservat

Ö med träd i Axmars naturreservat.

Axmar naturreservat ligger i ett kustområde med ett stort antal öar och skär, där Kusön och Kusökalv är de största öarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår ändring av Axmar naturreservat som ligger ca 12 km nordost om Bergby. Axmar, med sina 5 500 ha, är det största sammanhängande någorlunda oexploaterade skärgårdslandskapet längs den södra Bottenhavskusten.

Axmar naturreservat bildades år 1978 med beslutsändringar 1991 på grund av ändrade föreskrifter. Beslutet är i stort behov av ändring, kompletteringar och förtydliganden. Behovet påkallas av områdets nuvarande status som Natura 2000 och de höga marina värden som uppmärksammats på senare år. Vidare har omfattande arealer skogsmark, där skogsbruk tidigare varit tillåten köpts in av staten.

Beslut och skötselplan skickades på remiss under hösten 2019. Eftersom det inkom många relevanta synpunkter har beslut och skötselplan omarbetats till detta förslag. De stora förändringarna gäller hastighetsbegränsning på vatten, eldningsbestämmelser och att restaurering och skötsel av naturtyper samt skötselåtgärder för arter är tillåtna.

Stort antal öar och skär

Axmar ligger i ett flackt och blockigt landhöjningspräglat kustområde med ett stort antal öar och skär, där Kusön och Kusökalv är de största öarna. Området är variationsrikt med naturskog och urskog med upp till 300-åriga tallar, landhöjningsskog, tjärnar, mossar och kärr, svämlövskog, regelbundet översvämmade strandängar, vattendrag, steniga svårtillgängliga stränder men även små isolerade sandstränder. Här finns många arter som lever nära sin nordgräns. Axmar har goda förutsättningar för ett rikt kustfågelliv och det råder tillträdesförbud på Granskär 15/2-15/8.

Axmar har höga marina värden. Vattenområdet har ringa djup med riklig förekomst av block, stenar och grund med även mjuka bottnar förekommer. I områdets grunda vikar och laguner finns tångbälten och kransalgsängar som fungerar som rekryteringsområden, uppväxtområden och gömslen för många smådjur och fiskar. I Skärjåns mynning råder totalt fiskeförbud.

Höga kulturhistoriska värden

Naturreservatet angränsar till Axmar Bruk kulturreservat. I naturreservatet finns höga kulturhistoriska värden med många lämningar från fiskeepoker samt från tiden då Axmar var en viktig järnbruksmiljö. En del av vraken i havet är uppmärkta med bojar och informationsskyltar. Hela området är viktigt för friluftslivet och det finns många bryggor, iordningsställda rastplatser och uppmärkta stigar på både öar och fastland.

Delar av området är inköpt av Naturvårdsverket och andra delar är löst genom tidigare intrångsersättningar och tidigare frivilliga avsättningar.

Kontakt