Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen summerar år 2020

Collage av bilder från Gävleborgs län.

Onsdagen den 17 februari beslutade landshövding Per Bill om myndighetens årsredovisning som nu är överlämnad till regeringen. I årsredovisningen kan du läsa om Länsstyrelsens verksamhet år 2020 och hur vi bedömt resultatet av vårt arbete.

– Den visar att Länsstyrelsens position stärkts under 2020 och att vi genom en god samverkan med bland andra Region Gävleborg och länets kommuner skapat förutsättningar att möta de utmaningar som coronapandemin inneburit, säger landshövding Per Bill.

Pandemin kommer att prägla Länsstyrelsens Gävleborgs arbete även 2021 då bland annat den nya pandemilagen lägger stort ansvar på landets länsstyrelser.

– Genom att vara flexibla och välja att se de utmaningar vi ställs inför som möjligheter kommer vi att fortsätta arbeta för vår vision, att göra Gävleborgs län starkt, hållbart, inkluderande och attraktivt att leva och verka i. En effekt av pandemin är exempelvis att fler har upptäckt länets vackra natur. Det visar de ökade besökssiffrorna i länets naturreservat och nationalparker och är något vi kommer att jobba vidare med under 2021, inte minst inom satsningen Friluftslivets år, säger landshövding Per Bill.

Utöver de uppdrag som Länsstyrelsen fått i regleringsbrev och andra styrdokument för 2020 har fokus legat på att, med Agenda 2030 som utgångspunkt, bland annat fortsätta arbetet kopplat till länets natur- och kulturmiljötillgångar, mänskliga rättigheter, vattenförsörjning och livsmedel samt näringslivsutvecklingen inom olika sektorer. Viktiga delar i arbetet under året har också handlat om bredbandsutbyggnaden och bostadsmarknaden i länet, liksom utvecklingen av Länsstyrelsens arbete inom säkerhet och beredskap. Myndigheten bidrog även till Totalförsvarsövningen 2020 och där aktiviteter fortsätter in i 2021.

Av årsredovisningen framgår att Gävleborg under förra året fortsatt positionera sig som ett län med en spännande och positiv utveckling, bland annat genom Högskolan i Gävle som växer och lockar allt fler studenter, den intensifierade planeringen av Ostkustbanan och Microsofts etablering i länet.

En viktig del i Länsstyrelsens verksamhet under 2020 har varit att skapa mötesarenor och nätverk som främjar utvecklingen i länet. Detta är något som kom att ha stor betydelse under arbetet med överenskommelser kring åtgärder för länets miljö- och klimatanpassning i samverkan med kommunerna, Region Gävleborg och näringslivet och inte minst under det omfattande stabsarbetet för att stötta Region Gävleborg och länets kommuner i pandemiarbetet.

Bland guldkornen från förra året nämns Kronprinsessparets besök i länet då de tillsammans med organisationen Generation Pep uppmärksammade barn och ungdomars möjlighet till lek och idrott på lika villkor. Kronprinsessparet gjorde bland annat studiebesök i Sandviken på aktivitetscentret Rapatac och Fritidsbanken, som är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett annat guldkorn under förra året var den historiska händelsen att fira att Söderhamn fyllde 400 år den 7 september.

Förutom att årsredovisningen lämnas till regeringen skickas den också till Riksrevisionen, ekonomistyrningsverket med flera i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Landshövding Per Bill skriver under årsredovisningen för 2020.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss