Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bidrar till hållbar utveckling i länets kommuner

Foto taget från vattnet över Bollnäs centralort med kyrkan till vänster i bild tillsammans med övrig bebyggelse.

Bollnäs. Foto: Mostphotos

Nu har arbetet med Länsstyrelsen Gävleborgs underlag som ska ligga till grund för kommunernas planeringsstrategier kommit igång. Bollnäs kommun är den av länets kommuner som står först i fokus.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Länsstyrelsens roll i den kommunala översiktsplaneringen är att representera staten.

– För att skapa förutsättningar för en önskad och långsiktigt hållbar utveckling behöver kommunernas översiktsplaner hållas aktuella och i det arbetet fungerar det här som ett underlag, säger Robert Ahlberg, chef på Enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Gävleborg.

Nya regler från 1 april 2020

Sedan 1 april 2020 gäller nya bestämmelser kring översiktsplanering. Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska:

  • säkerställa en bättre konti­nuitet i översiktsplaneringen
  • ge bättre stöd för en god tillämpning av bestämmelserna
  • underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur mark och vatten ska användas
  • bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess.

I de nya bestämmelserna blir planeringsstrategin det centrala verktyget.

Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövning

En planeringsstrategi ersätter tidigare krav på att kommunen minst en gång varje mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. För att översiktsplanen ska fungera som vägledning för kommande användning av mark- och vattenområden behöver den också hållas aktuell.

Länsstyrelsens underlag

Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa vilka, nya eller ändrade, statliga intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det gäller exempelvis ny lagstiftning, nya nationella mål, nytt planeringsunderlag eller förändrade riksintresseanspråk. Underlaget ligger sedan till grund för kommunens arbete med planeringsstrategin.

– Genom vårt underlag uppdaterar vi kommunen om vilka statliga intressen som förändrats de senaste åren, säger Robert Ahlberg.

Kontakt