Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort skärgårdsområde i Långvind i Hudiksvalls kommun skyddas som marint naturreservat

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Långvinds naturreservat. Området ligger cirka 13 kilometer sydost om Enånger i Hudiksvalls kommun. Det 1265 hektar stora naturreservatet består av ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde där det finns en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land.

De många skären, strandängarna och grunda vikarna i området har stort värde som häckningslokaler för fågel. Skogen består i delar av landhöjningsskogar och naturskogsartade barrskogar. Området har som helhet stor betydelse för den biologiska mångfalden, och det har också höga friluftsvärden. Naturreservatet utgör också ett tydligt exempel på den påverkan som landhöjningen har på livsmiljöerna vid Bottniska viken. Större delen av Långvind är även utpekat i det europeiska nätverket Natura 2000.

Släppa tillbaka fisken

För att Långvinds höga naturvärden ska skyddas och bevaras behöver området undantas från exploatering både på land och i vatten. För att bevara de marina naturtyper som reservatet har till syfte att skydda behöver även rovfiskbestånden fredas. Länsstyrelsen har därför beslutat om förbud mot fiske.

- Det enda fiske som kommer att vara tillåtet i naturreservatet är spöfiske med krav på ”catch and release”, det vill säga att fisken släpps tillbaka, säger Peter Nordling, marinbiolog på Länsstyrelsen. Genom att tillåta ”catch and release”-fiske i delar av naturreservatet möjliggör Länsstyrelsen för Långvinds många friluftsintresserade, framför allt barn och ungdomar, att fortsätta med fiske som fritidsintresse. Samtidigt kommer förbudet mot allt annat fiske att gynna rovfiskbestånden men också växtligheten i området.

Dessutom bidrar fredningen av fisken till ett ekosystem med större motståndskraft mot övergödningseffekter. Förhoppningen är att det under åren som kommer blir både fler och större rovfiskar i området, och att fiskvandring bidrar till ett starkare fiskbestånd även utanför naturreservatets gränser.

Bidrar till miljömålen

Bildandet av Långvinds naturreservat bidrar också till att nå miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, samt de globala målen inom Agenda 2030.

Bildandet av Långvinds naturreservat har möjliggjorts tack vare att markägarna tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen.

Beslut och skötselplan, Långvinds naturreservat Pdf, 5.8 MB.

Kontakt