Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävleborgs län skriver under Deklaration för en stark demokrati

I dag, den 15 december skriver Gävleborg under en deklaration för en stark demokrati. Genom att skriva under åtar vi oss att bland annat aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Visst skulle det vara bra om demokratin var något beständigt, självklart och som vi bara kunde ta för givet? Tyvärr är det inte så enkelt! Runt om i världen och även i Sverige finns krafter som utmanar demokratin. Det är därför viktigt att aktivt stå upp för våra demokratiska värden, motverka utanförskap och värna om det demokratiska samtalet.

Myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och företag i länet är välkomna att ansluta sig till deklarationen som i dag skrivs under av landshövding Per Bill och Lena Posner-Körösi, Demokratiambassadör för Kommittén Demokratin 100 år.

Deklarationen i sin helhet:

Deklaration för en stark demokrati

Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd.

Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia. Samtidigt ska vi minnas att kampen om vem som ska inkluderas i demokratin har fortsatt långt efter 1921. Att fortsätta utveckla demokratin är nödvändigt idag, liksom det var för 100 år sedan.

Trots att demokratin står sig stark i Sverige finns det flera hot som måste tas på stort allvar. Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Samtalsklimatet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. Under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar vi aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demo­kratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett stort antal aktörer kommer att skriva under deklarationen.

Aktörernas åtaganden

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Per Bill
Landshövding Gävleborgs län


Lena Posner-Körösi
Demokratiambassadör

Frågor och svar om deklarationen

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demo­kratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att stort antal aktörer kommer att skriva under deklarationen.

Myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag med flera kan ansluta sig till deklarationen.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att stärka demokratin genom att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om demokratin, ökat deltagande och engagemang i demokratin och genom att bidra till att fler tar tydlig ställ­ning för demokrati som styrelseskick. De ska också visa sitt stöd för demo­kratin och bidra till ett gott samtalsklimat och god människosyn i samhället.

Aktörerna bestämmer själva hur deras verksamhet ska utformas. Det kan exem­pel­vis handla om att stärka demokratin i den egna verksamheten eller att utbilda och sprida information till anställda. Det kan också handla om organisa­tioner som når ut till sina medlemmar genom informations­kampanjer om demo­krati eller om utåtriktad verksamhet gentemot allmänheten.

Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de organisa­tioner som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna. Vidare ska aktörerna beskriva sitt specifika bidrag samt rapportera till kommittén vilka insatser som genomförts under perioden 2020–2021.

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Demokratin är ifråga­satt. Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelse­skick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Via ett formulär på vardemokrati.se/skriv-under/ kan du fylla i ett formulär om du vill delta och berätta bland annat om din organisations interna och externa åtaganden.

Kontakt