Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat i Ljusdal - Kvarnberget och Örnberget

Skogslandskap

Örnbergets naturreservat är ca 110 ha stort och Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 ha.

Länsstyrelsen har idag beslutat att två områden sydväst om Hamra i Ljusdals kommun, Örnberget och Kvarnberget, ska skyddas som naturreservat. Att skydda värdefull natur genom att bilda naturreservat är en del av arbetet med att nå miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv samt de globala målen inom Agenda 2030.

Örnbergets naturreservat är ca 110 ha stort och Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 ha stort. Båda områdena består främst av tallskog och den framtida skötseln av områdena kommer att bestå av naturvårdsbränningar. Skogen är starkt brandpräglad och det finns gott om gamla tallar i 250-årsåldern. Skogen är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk.

I de båda områdena har ett stort antal hotade och skyddsvärda arter påträffats, såsom garnlav, violettgrå tagellav, kortskaftad ärgspik, blågrå svartspik, blanksvart spiklav, vedflamlav, dvärgbägarlav fläckporing, gammelgransskål, rosenticka, gränsticka , ullticka och tallticka. Gnagspår av vågbandad barkbock och hackmärken av spillkråka och tretåig hackspett har också påträffats.

Värdena kopplade till friluftslivet bedöms i dagsläget vara låga. Terrängen i området är relativt svårforcerad och det finns inget iordningställt för det rörliga friluftslivet. De möjliga aktiviteter som kan ha betydelse ur friluftslivssynpunkt är främst jakt och bärplockning.

Marken i de båda områdena ägs av Orsa besparingsskog, och bildandet av naturreservaten har möjliggjorts tack vare att Orsa besparingsskog har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen.

Beslut och skötselplan, Örnbergets naturreservat Pdf, 3.9 MB.
Beslut och skötselplan, Kvarnbergets naturreservat Pdf, 3.7 MB.

Skogslandskap

Många tallar i området är över 250 år gamla. Här en bild från Örnbergets naturresevat.

Kontakt