Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du hjälpa Länsstyrelsen Gävleborg

Just nu pågår en kartläggning av lokaler som används för tillfällig förvaring av fällt vilt i väntan på vidare transport till slakteri. Har du själv en sådan lokal eller ingår du i ett jaktlag som disponerar en sådan eller använder sig av en sådan så ska du höra av dig till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen behöver din hjälp med kartläggningen av uppsamlingscentraler, viltdepåer, viltbodar eller liknande som finns i länet. Bakgrunden till kartläggningen är ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig samt ingår i det så kallade vildsvinspaketet.

Syftet med kartläggningen är att:

  • Bidra till ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.
  • Bidra till en säker livsmedelshantering i samhället.
  • Förbättra överblicken över var uppsamlingscentraler finns, för att:
    • länsstyrelserna ska kunna genomföra kontroller
    • jägaren ska veta var vildsvin kan lämnas in

Det som ska kartläggas är lokaler som används för tillfällig förvaring av fällt vilt i väntan på vidare transport till en vilthanteringsanläggning. Lokalerna kan kallas uppsamlingscentraler, viltdepåer eller något annat.

Har du själv en sådan lokal eller ingår du i ett jaktlag som disponerar en sådan eller använder sig av en sådan så ska du höra av dig till länsstyrelsen.

Vanliga frågor och svar

UC = uppsamlingscentral

VHA = vilthanteringsanläggning (slakteri)

Varför ska länsstyrelserna kartlägga uppsamlingscentraler (UC)?

Kartläggningen är beslutad av regeringen 2020-04-09, (N2020/01011/DL). Den innebär att länsstyrelserna ska kartlägga befintliga UC varifrån fält vilt lämnas vidare till VHA. Kartläggningen är en del av det så kallade Vildsvinspaketet som ska bidra till målen i regeringens livsmedelsstrategi. (Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2, N2019/03241/JL)

Regeringsbeslut N2020/01011/D - Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin Länk till annan webbplats.

Vilket är syftet med vildsvinspaketet?

Det ska bidra till ökad livsmedelsproduktion och säker livsmedelshantering. Det ska förbättra överblicken av uppsamlingscentraler för att kunna genomföra kontroller i primärproduktionen och för att jägare ska veta var vildsvin kan lämnas.

Innefattar uppsamlingscentraler alla mindre kylrum som finns i jaktlagen?

Så länge de uppfyller kraven i 852/2004 om allmänna hygienregler, har kylkapacitet och om de används för insamling av fällt vilt som lämnas vidare till VHA så kan de betraktas som UC.

Vad kostar en uppsamlingscentral?

Ett exempel från Polen som vi tittat på i form av en utrustad container kostade cirka 6 000 EUR.

Om det finns behov av fler uppsamlingscentraler vem kartlägger? Hur kan de bli fler och vems ansvar är det?

Länsstyrelsen uppdrag just nu är att kartlägga befintliga UC och att hålla registret i PRIMÖR uppdaterat. Intressenter i och ägare av uppsamlingscentraler kan vara företag i jaktbranschen och enskilda jägare. Vi har för närvarande inget uppdrag att utreda hur många ytterliga UC som behövs för att öka avsättningen av svenskt vildsvinskött.

Ska även mindre uppsamlingscentraler som enskilda jägare har registreras? Hur drar vi gränsen mot hemslakterier där köttet landar i den egna frysboxen utan att säljas vidare?

Om UC endast används inom det egna hushållet behövs ingen registrering, men om UC någon gång används för vidare transport till VHA och om VHA känner till dessa ska de registreras.

Gäller den begärda kartläggningen enbart aktiva uppsamlingscentraler?

Ja alla aktiva uppsamlingscentraler som levererar till VHA ska kartläggas. När leveranser av vilt upphör från en registrerad UC till en VHA ska den avregistreras i PRIMÖR. Från och med årsskiftet vårdar länsstyrelsen registret genom att registrera nya UC och avregistrera UC som upphört med leveranser till VHA.

Ska små kylrum för eget bruk registreras?

De små kylrummen för eget bruk ska inte registreras när viltköttet endast används i det egna hushållet.

Finns det några kriterier hur en uppsamlingscentral ska vara utformad?

Grundläggande kriterier för en uppsamlingscentral är att den uppfyller EU-förordningen 852/2004 genom att den åtminstone har:

  • rengöringsbara och desinficeringsbara ytor
  • handtvättmöjligheter
  • tätning i form av tak, väggar och dörr

Kan en UC vara en hästtransport man kör runt och hämtar upp vilt i som sedan direkt körs till vilthanteringsanläggning?

Ja, om den uppfyller 852-kraven inklusive kylkapacitet och transporten är noggrant rengjord och desinficerad samt att transporten av viltet sker skilt i tid från transport av hästarna. Det kan finnas andra typer av mobila anläggningar/fordon som uppfyller kraven.

Om man har ett litet kylrum där alla grannar hänger in sina vildsvin i väntan på svar från trikinprov, kan det vara en potentiell UC?

Ja, om vildsvinen lämnas vidare till en VHA. Nej, om vildsvinen endast används i de egna hushållen.

Är det bara en ”ögonblicksbild” vi ska kartlägga?

Ja och från den 30 december 2020 när kartläggningen ska vara genomförd av länsstyrelserna ska registret vårdas och vara aktuellt genom att vi registrerar nya UC och avregistrerar UC varifrån leveranser till VHA har upphört.

Kontakt