Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag att utöka Älvåsens naturreservat

Laven långskägg i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Älvåsen söder om Hassela ska bli några hektar större. Naturreservatet omfattar totalt 435 ha och bildades 2003 med syftet att bevara ett bergsmassiv med varierande skogstyper. Här finns gammal höjdlägesgranskog, mycket gammal tall- och hällmarkstallskog, lövrika partier med inslag av lönn, lind, asp, sälg och rönn samt en örtrik bäckravin.

Den nu föreslagna utvidgningen består av två områden som tillsammans är ca 12 ha. Det ena området som läggs till är en nyckelbiotop som består av äldre granskog och hällmarksskog. Tillägget av denna nyckelbiotop kommer att förstärka de naturvärden som redan finns i reservatet. Det andra området som läggs till har i sig inga egna naturvärden men behövs som skyddszon mot stormfällningar för att skydda den mycket känsliga laven långskägg som växer i Älvåsens naturreservat.

Det ursprungliga reservatsbeslutet kommer inte att ändras. Länsstyrelsen planerar istället att göra ett mindre tilläggsbeslut och låta den nya delen införlivas i det befintliga reservatet.

Förslag till tilläggsbeslut för naturreservatet Älvåsen är nu ute på remiss, och synpunkter tas emot fram till och med den 23 november 2020.

Förslag till beslut om utvidgning, Älvåsens naturreservat Pdf, 5 MB.

Kontakt