Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Programmet för det gröna guldet

Våren 2018 fattade regeringen ett beslut om Sveriges första nationella skogsprogram med mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Hösten samma år påbörjades arbetet med ett regionalt program.

Arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram har pågått sedan hösten 2018 och har skett i bred samverkan med aktörer som har koppling till skogens alla värden. Syftet med Gävleborgs skogsprogram är det samma som den nationella visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Bioekonomi syftar till ”att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser”.länk till annan webbplats

Det är ett långsiktigt och komplext arbete där bland annat ökad tillväxt och biologisk mångfald är högt prioriterade frågor. För att lyckas med omställningen till en cirkulär bioekonomi är brukandet av skogen en central och avgörande del. Gävleborgs skogsprogram ger oss verktyg att jobba vidare mot detta genom kommande handlingsplaner för de prioriterade områdena.

För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet tar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt fram Gävleborgs skogsprogram. Arbetet bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt