Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björnberget i Ljusdals kommun blir nytt naturreservat

Bild på en lunglav.

Lunglav trivs bra i Björnbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 12 km väster om Järvsö, kallat Björnberget, ska bli naturreservat. Björnberget omfattar ett 33 ha stort skogsområde med höga naturvärden.

Området utgörs till största del av tre nyckelbiotoper som sträcker sig över Björnbergets topp och över öst- och västsluttningen. Det utgörs av en grandominerad barrskog med påtagligt lövinslag av främst björk och asp. Skogen är flerskiktad och tydligt naturskogsartad och har högst sannolikt uppkommit efter brand i slutet på 1800-talet. Beståndsåldern ligger på omkring 120 år men tallöverståndare på omkring 160–180 år förekommer spritt i området.

Rikligt med död ved

Skogen har en oskött karaktär och saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder men äldre mossbeväxta avverkningsstubbar förekommer, samt grova dimensionsavverkade ofta kolade tallstubbar. Det är rikligt med död ved i skogen, främst i form av granlågor (dött liggande träd) och torrakor av gran. En stor del av den döda veden har bildats de senaste 10 åren och flera rejäla luckor har bildats i skogen.

Nattviol, rosenticka och knärot

Flera fynd av rödlistade arter och signalarter som bara förekommer i den här typen av äldre naturskogsartade skogar ger området höga naturvärden. Exempel på sällsynta/hotade svampar är de vedlevande arterna ullticka och rosenticka, som framför allt växer på lågor (dött liggande träd) i just den här typen av äldre granskog. Kärlväxter som knärot och nattviol trivs också i dessa mossrika barrskogar tillsammans med lunglav, korallblylav och stuplav.

Beslut och skötselplan, Björnbergets naturreservat Pdf, 4.3 MB.

Kontakt