Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 40

Man som hostar

Foto: Mostphotos

Efter två månader med en gynnsam situation börjar läget förändras något och vi kan se tecken på en ökad smittspridning i länet.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Det är för tidigt att säga om ökningen är en trend, men det visar på att det är mycket viktigt hur vi beter oss och hur väl vi följer rekommendationerna. Det är fortsatt viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen.

Även länsstyrelsen ser att efterlevnaden vid vissa platser och tidpunkter är låg, speciellt i affärer och på restauranger. Problemet med trängsel i tåg- och lokaltrafiken kvarstår, främst vid av- och påstigning.

Det finns också fortsatt tecken på informationströtthet, främst bland unga vuxna, som också är den grupp som är har lägst efterlevnad och står för störst ökning smittade.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt