Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort våtmarksområde och värdefullt vattendrag skyddas när Lomsmuren och Kolarsjöbäcken blir nya naturreservat

Skog vid en sjö

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att Lomsmuren, ett område cirka 13 km sydsydväst om Valbo, och Kolarsjöbäcken cirka 13 km nordväst om Los, ska bli naturreservat. Lomsmuren är ett 756 ha stort våtmarksområde med intilliggande skogar och Kolarsjöbäcken är ett 121 ha stort område som omfattar vattendraget med anslutande naturskogar.

Lomsmuren är ett stort oexploaterat och hydrologiskt intakt komplex av högmossar och kärr med få motsvarigheter i länet. Myren har skapats genom torvbildning under tusentals år. Kanske med början för 7000 år sedan då våtmarksområdet höjde sig ur en grund havsvik.

Området har högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige där landets mest skyddsvärda myrar pekas ut. Lomsmuren tillhör också en av de bäst kända fågelmyrarna i länet med en rik och för högmossar representativ fågelfauna. I området finns också en ovanligt rik förekomst av orkidén mossnycklar samt en mindre förekomst av den sällsynta varglaven.

Naturreservatet är ett mycket vackert och vildmarksartat stycke natur i en i övrigt hårt exploaterad trakt. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

Beslut och skötselplan, Lomsmurens naturreservat Pdf, 7.3 MB.

Länets viktigaste vatten för flodpärlmussla

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kolarsjöbäcken är en liten bäck som avvattnar den 70 ha stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla. Framför allt för att vattendraget är ett av de få där god föryngring konstaterats. Området är utpekat som Natura 2000-område på grund av just detta. I bäcken finns gott om småvuxen öring vilket också är en förutsättning för musslornas fortplantning.

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. I källorna växer källmossa och fjälldunört. Dessa delar har egna naturvärden och behövs också för att säkerställa en viktig del av bäckens tillrinningsområde.

Vid sjöns utlopp finns rester av en damm. Vattenytan ligger nu genom utrivning av dammen något under sjöns naturliga nivå. Tidigare verkar sjön varit dämd ca en meter och använd som vattenreservoar för flottningen.

Beslut och skötselplan, Kolarsjöbäckens naturreservat Pdf, 5.7 MB.

Kontakt