Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat i Ljusdals kommun ute på remiss

Naturskog i blivande reservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att två områden sydväst om Hamra i Ljusdals kommun, Örnberget och Kvarnberget, ska skyddas som naturreservat. Båda områdena ägs av Orsa besparingsskog.

Örnbergets naturreservat är ca 110 ha stort och Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 ha stort. Båda områdena består främst av tallskog och den framtida skötseln av områdena kommer att bestå av naturvårdsbränningar. Skogen är starkt brandpräglad och det finns gott om gamla tallar i 250-årsåldern. Skogen är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk.

I de båda områdena har ett stort antal hotade och skyddsvärda arter påträffats, såsom garnlav (NT), violettgrå tagellav (NT), kortskaftad ärgspik, blågrå svartspik (NT), blanksvart spiklav (NT), vedflamlav (NT), dvärgbägarlav (NT) fläckporing (VU), gammelgransskål (NT), rosenticka (NT), gränsticka (NT), ullticka (NT) och tallticka (NT). Gnagspår av vågbandad barkbock och hackmärken av spillkråka och tretåig hackspett (NT) har också påträffats.

Värdena kopplade till friluftslivet bedöms i dagsläget vara låga. Terrängen i området är relativt svårforcerad och det finns inget iordningställt för det rörliga friluftslivet. De möjliga aktiviteter som kan ha betydelse ur friluftslivssynpunkt är främst jakt och bärplockning.

Förslag till beslut och skötselplaner för Kvarnberget resp. Örnberget har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden för båda områdena går ut den 16 oktober 2020.

Förslag till beslut, Kvarnbergets naturreservat Pdf, 1.2 MB.

Förslag till beslut, Örnbergets naturreservat Pdf, 1.2 MB.

Översiktskarta över Kvarnberget och Örnberget i förhållande till Hamra. © Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

Översiktskarta över Kvarnberget och Örnberget i förhållande till Hamra. © Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt