Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet kraftsamlar i kampen mot coronaviruset

Foto: Mostphotos

Tillsammans är vi starka – så ska Gävleborgs län gemensamt möta utmaningarna under den pågående pandemin.

 

På torsdagen träffade länets kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg en gemensam överenskommelse om en fortsatt inriktning av arbetet med den pågående pandemin

Länsstyrelsen Gävleborg ska i hanteringen av en kris, inom ramen för det geografiska områdesansvaret, verka sammanhållande mellan lokala och nationella aktörer och har möjlighet att kalla till en ISF, Inriktnings- och samordningsfunktion för berörda aktörerna.

– Inte minst erfarenheterna från skogsbränderna 2018 har visat hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans och tittar på vilka resurser vi har och hur vi kan använda dem för att bli starkare tillsammans, sa landshövding Per Bill när han hälsade samtliga aktörer varmt välkomna till mötet som hölls digitalt.

Syftet med en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är att företrädare för olika aktörer ska mötas för att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. Deltagarna ska utifrån en samlad lägesbild avväga eller prioritera åtgärder och resurser till de mest angelägna hjälpbehoven. Målet för torsdagens ISF var att besluta om en gemensam inriktning för länets arbete med covid-19.

Beslut om inriktning

Det fortsatta arbetet utgår från att länets aktörer ska kunna hantera en ojämn smittspridning. Alla behöver skapa en förmåga att snabbt ställa om och förstärka kapaciteten, utan att göra avkall på den långsiktiga uthålligheten. Gemensamt ska länet kunna möta händelsens olika skeenden genom att stödja varandra i händelse av lokala eller regionala utbrott.

I syfte att upprätthålla människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, samt ekonomiska värden ska länets aktörer inrikta arbetet mot att:

  • vidta åtgärder och kommunicera i syfte att höja samhällets förmåga att begränsa smittspridningen
  • förebygga oro och förhastade beslut genom att skapa trygghet och förtroende hos allmänheten att samhället har förmåga att hantera situationen
  • vidta möjliga åtgärder för att stödja det lokala näringslivet
  • upprätthålla samhällsviktig verksamhet genom att samordnat förbereda och planera för en förvärrad/försämrad situation i form av till exempel ökad smittspridning, personalbortfall och störningar i leveranser.
  • löpande utvärdera och följa upp arbetet för att ta till vara goda exempel under händelsens gång.

– Det känns väldigt bra att vi kan enas runt den här inriktningen. Det är mycket som aldrig kommer att bli sig likt igen, tillsammans måste vi hitta nya sätt att få Gävleborg att fungera. Nu har vi en gemensam grund att utgå ifrån, säger landshövding Per Bill.

Bakgrund

Den 2 juli 2020 gav Regeringen uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19. Denna plan innehåller åtgärder kopplat till Folkhälsomyndighetens tre olika scenarier.

Folkhälsomyndigheten tre scenarier för smittspridning under hösten 2020 och våren 2021:

  • scenario 0 – avtagande smittspridning
  • scenario 1 – ojämn spridning
  • scenario 2 – jämn spridning

Länets fortsatta arbete med pandemin utgår från scenario 1, ojämn smittspridning. Utifrån Folkhälsomyndighetens underlag gör länsstyrelsen bedömningen att nya utbrott beräknas pågå cirka 2 månader, och kan bli nästan lika omfattande som vid värsta tidpunkten i våras. Det är troligt att det sker i lokala utbrott, men det kan inte uteslutas att hela länet drabbas samtidigt.

Kontakt