Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Törnbergets naturreservat i Ljusdals kommun föreslås bli större

Stående och omkullfallen granskog i Törnberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att Törnbergets naturreservat ska utökas med 8 ha skogsmark. Törnberget ligger intill sjön Ängratörn strax söder om Kårböle.

Törnbergets naturreservat bildades 1999, men naturvärdena i sluttningen väster om sjön Ängratörn har varit kända länge. Nu kommer naturreservatet utökas med ca 8 hektar skog och reservatet kommer även att få en ny och uppdaterad skötselplan. En skillnad mot tidigare är att förbudet att tälta och elda i naturreservatet tagits bort. Nu kommer det vara tillåtet att tälta och att elda med medtagen ved. Detta för att främja friluftsliv och inte göra mer inskränkningar i allemansrätten av vad som anses nödvändigt för naturvärdenas bevarande i området.

Reservatet ligger längst norrut i en skarpt markerad dalgång; Skrälldalen. Skogen i området utgörs av drygt 130-åriga bestånd som uppkommit efter skogsbränder, men är även till viss del präglad av dimensionsavverkningar, de så kallade Skrälldalsavverkningarna, som berörde området i slutet av 1800-talet. Området har historiskt sett präglats av återkommande bränder. Spår av nio olika brandår har noterats fram till 1850-talet. Området brann i genomsnitt vart 58:e år dessförinnan. Skogens naturvärde ligger i den till större delen naturliga utveckling som fått råda efter den senaste branden och 1800-talets dimensionsavverkningar. Detta har medfört att det nu finns kvar många gamla och grova barrträd och även ett stort inslag av lövträd. På många håll är skogen så pass översluten att många träd självdör och faller omkull eller bildar torrakor. Dessa träd ger upphov till viktiga livsmiljöer för lavar, svampar, mossor och insekter. Indirekt gynnar ett sådant skogsbestånd även hålbyggande och insektsätande fåglar.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Törnbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 2 oktober 2020.

Kontakt