Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 36

En mer positiv bild av läget än tidigare kan ses i de rapporter vi fått in från kommuner och andra aktörer i Gävleborgs län.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

De flesta följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och bäst funkar det i köer och andra organiserade rörelsemönster men det är lite svårare i själva butikerna.

Mer aktivt samhälle

Semesterperioderna är nu slut och det blir naturligt mindre folk i rörelse. Äldre personer som rör sig ute i samhället har ökat och de upplever även att folk i allmänhet följer råd och rekommendationer. Det blir allt vanligare att folk använder munskydd. Man upplever att gymnasieelever har haft sämre efterlevnad nu när skolorna börjat.

I lokaltrafiken och kollektivtrafiken har det varit trängsel på vissa bussturer, det gäller främst till och från skola. X-trafik har gått in och förstärkt upp med fler fordon och chaufförer för att minska risken för detta. På vissa av X-trafiks tåg, under rusningstid, har man satt in en extravagn. På bussar och tåg har man talande information som spelas upp i fordonet under resa om att hålla avstånd och inte resa om man känner sig sjuk eller krasslig. Man uppmanar även resenärer att endast resa kollektivt om man måste och undvika rusningstrafik.

På serveringsställen funkar tillsynen bra och man gör kontroller regelbundet samt vid rapporter om brister. Endast mindre anmärkningar har påträffats vilka har åtgärdats direkt vid besök.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt