Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 35

Foto: Lars Johansson

Turismen i länet har minskat men fler människor rör sig ute och trängseln i detaljhandel och vid restauranger fortsätter. Efterlevnaden av rekommendationer och riktlinjer försämras hos allmänheten, särskilt hos yngre. Verksamhetsutövare fortsätter dock tillämpa god efterlevnad av rekommendationer, bland annat genom information till besökare.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Verksamhetsutövare tillämpar en fortsatt god efterlevnad av rekommendationer, bland annat genom information till besökare.
  • Det råder dock fortsatt trängsel i detaljhandel och vid restauranger, främst på helgerna.
  • Länet har en fortsatt minskning i antal turister.
  • Efterlevnaden av rekommendationer och riktlinjer är sämre hos yngre, bland annat hos gymnasieelever vid skolstart.
  • Fler äldre är ute och rör sig än tidigare, de flesta håller dock distansen bra.
  • Regionen har sett indikationer på att det finns en osäkerhet vad som gäller vid sjukdomssymtom.
  • X-trafik rapporterar om svårigheter att upprätthålla trafik utan trängsel när resandet ökar.

I lägesbilden samlas också goda exempel på åtgärder som gjorts för att förebygga smittspridning. Bland annat har vykort och brev skickas ut till vårdnadshavare till tonårsbarn, inför sommarlovet, med information om att även unga ska följa rekommendationerna. Flera kulturarrangemang, träningspass, föreläsningar och möten har genomförts digitalt. Många idrottsföreningar och klubbar erbjuder också utomhusträning för att minska närkontakten.

Det är fortsatt viktigt att vi tar eget ansvar när det gäller att hålla avstånd samt fortsätta följa samtliga av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt