Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 34

Påstigning buss i centrala Gävle

Läget i länet är stabilt med få patienter med Covid-19 i slutenvård och en minskad andel positiva provsvar. Fortfarande finns dock en tendens till minskad efterlevnad av myndigheternas rekommendationer och en viss ökad smittspridning bland unga vuxna. Det finns också en oro inför skolstart och återgång till jobb med trängsel främst i kollektivtrafiken.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Läget är stabilt och påverkansgraden är ingen till måttlig inom de flesta verksamheter som länsstyrelsen bevakar. Fortsatt lågt antal personer med positiva provsvar.
  • Patienter med Covid-19 i slutenvård ligger på en fortsatt låg nivå, totalt en i länet.
    Ingen person vårdas för Covid-19 på IVA.
  • De senaste 4 veckorna har andelen positiva provsvar varit 5–10 gånger lägre än tidigare.
  • Försämrad efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Unga vuxna är den grupp där det går att se viss ökad smittspridning.
  • Risk för ökad smittspridning i samband med skolstart och en ökad användning av kollektivtrafik.
  • Ökande trend av psykisk ohälsa.
  • Påverkan inom näringslivet bedöms fortsatt vara betydande.
  • Region Gävleborg planerar att återgå till normalläge från 24 augusti, men bevakar läget och är beredda att gå upp i stabsläge om det sker en förändring.

Det är fortsatt viktigt att vi tar eget ansvar när det gäller att hålla avstånd samt fortsätta följa samtliga av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt