Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 33

Ökad smittspridning bland unga vuxna och trängsel i samhället visar på att efterlevnaden av de rekommendationer och riktlinjer som finns försämras även om den på många håll anges var god. Skolstart och ett förväntat ökat resande efter semesterperioden väcker även oro om trängsel, i synnerhet inom kollektivtrafiken.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Mängden människor som rör sig ute i samhället är fortfarande på en uppåtgående trend med en viss ökad trängsel. Trenden visar på att efterlevnaden är aningen försämrad även om den överlag anges vara god. Främst syns den ökade trängseln vid vissa turistmål, naturreservat/nationalparker och på restauranger under sena kvällar.
  • Rapporter från Polisen och handeln visar fortsatt att fler äldre vistas ute, även i miljöer med trängsel. Efterlevnaden bland unga vuxna är även sämre.
  • Efterlevnaden hos verksamhetsutövare gällande information, värdar och handsprit med mera är fortsatt hög visar rapporter från Polisen i länet.
  • För att de vidtagna åtgärderna att förhindra smittspridning ska kvarstå läggs ett ansvar på verksamhetsutövare att fortsatt informera om egenansvar och att följa rekommendationerna. Åtgärder såsom skyltar, värdar, avståndsmarkeringar och riktad information till äldre och unga vuxna är av stor vikt.
  • De åtgärder som vidtagits i lokaltrafiken påverkar trängseln vid på- och avstigningar och det finns svårigheter att upprätthålla trafik utan trängsel vid ökat resande under skolstart och efter semesterperioden.

Det är fortsatt viktigt att vi tar eget ansvar när det gäller att hålla avstånd samt fortsätta följa samtliga av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt