Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län, vecka 32

Vandrare

Efterlevnaden av de rekommendationer, råd och riktlinjer som finns har minskat hos allmänheten både i länet och nationellt. Handeln och turismnäringen vittnar om en fortsatt ökad trängsel vid turistmål och butiker i samband med semestertider. Efterlevnaden av rekommendationer hos länets verksamhetsutövare är dock fortsatt hög.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Det är fortsatt en ökande trend av människor som rör sig ute i samhället och trängseln ökar. Ökningen syns framförallt i naturreservat/nationalparker, turistmål och butiker som tar emot fler besökare än vanligt.
  • Tyvärr syns också en trend som visar på en försämrad efterlevnad av rekommendationer för förhindrad smittspridning. Rapporter från handeln och Polisen visar att fler äldre rör sig ute i trängseln. Detta verkar dock inte bero på en bristande medvetenhet utan snarare på en trötthet att vidta försiktighetsåtgärder.
  • Polisen rapporterar att länets verksamhetsutövare i hög grad följer de rekommendationer som finns gällande förebyggande arbete såsom information, värdar och handsprit m.m.
  • De vidtagna åtgärderna för en förhindrad smittspridning kvarstår. Stor vikt läggs vid information, skyltning och värdar för att underlätta för folk att göra rätt.
  • Lösningen med plexiglas för att skydda chaufförer i kollektivtrafikens bussar godkänns inte av arbetsmiljöverket.
  • Det finns ett behov av att nå ut till folk med vikten av en fortsatt efterlevnad av rekommendationerna samt information om den egna individens ansvar att följa dessa.

Det är fortsatt viktigt att vi tar eget ansvar när det gäller att hålla avstånd samt fortsätta följa samtliga av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt