Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild -

Gävleborgs län vecka 31

Coronaviruset påverkar stora delar av samhället i Gävleborgs län och läget är i stort sätt oförändrat sedan föregående lägesbild. I semestertider samlas ofta många personer på olika turistrelaterade platser, vilket kan öka risken för smittspridning. Det överensstämmer även med bilden nationellt.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Det rör sig fler människor ute i samhället. Efterlevnaden är fortsatt god men det är fortsatt trängsel på vissa platser till exempel i affärer under helger och vid dåligt väder. Fler äldre har börjat röra på sig ute i handeln, på kvällar och helger, när det är trängsel. Trängsel har även uppkommit i samband med spontancruisingar.
  • De vidtagna åtgärderna är fortfarande samma som tidigare med skyltar, linjer för avstånd, handsprit och värdar med mera.
  • Verksamhetsutövare behöver fortsätta sitt arbete med att informera gäster om att till exempel hålla avstånd och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

  • Som tidigare upplevs ungdomar och unga vuxna som en grupp det är speciellt svårt att nå fram till.
  • Det kollektiva resandet har minskande intäkter på grund av minskat resande och det beror även på att resande inte löser biljett vilket även syns i tidigare rapporter. Kollektivtrafiken informerar dock sina resenärer att biljett krävs.

  • De avstängda framdörrarna vid chauffören på bussen leder till ökad trängsel vid av- och påstigning.

Det är viktigt att vi tar eget ansvar när det gäller att hålla avstånd samt fortsätta följa samtliga av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt