Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 29

Uteservering under sommaren med mycket folk

Fler län har rapporterat in hur efterlevnaden av rekommendationer ser ut den här veckan jämfört med vecka 28. Många rapporterar att över hälften av de tillfrågade aktörerna har svarat. Generellt är efterlevnaden hög men brister på vissa platser som restauranger, barer och butiker. Vädret har betydelse för efterlevnaden och turister rapporteras vara sämre på att följa rekommendationer än bofasta. Kollektivtrafiken på Gotland vittnar om ett ansträngt läge.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner.

Generellt hög efterlevnad

De flesta län bedömer att efterlevnaden generellt är hög men att det förekommer brister på vissa platser i nästan alla län. Badplatser, restauranger och barer är platser där majoriteten av länen bedömer att efterlevnaden är medel till låg vad gäller att hålla avstånd. Generellt finns det goda förutsättningar att rekommendationerna följs, även på de platser där efterlevnaden bedöms vara låg. Länen rapporterar att det finns tydlig information på flera språk, avståndsmarkeringar, handsprit och möjlighet till att tvätta händerna på de flesta platser. Trots goda förutsättningar följs inte rekommendationerna på vissa platser.

Turister sämre på efterlevnad än bofasta

Några av länen rapporterar att orter med många turistmål och besökare har haft sämre efterlevnad än andra ställen i länet. Turister verkar mer obenägna att följa rekommendationerna än bofasta.

Lägst efterlevnad på restauranger, barer och butiker

Verksamheter är välinformerade och noggranna med att hjälpa allmänheten att följa rekommendationerna. Allmänheten håller inte sig till regler som verksamheter förmedlar och värst är det under kvällstid på restauranger och barer där alkohol serveras. I butiker rapporteras också efterlevnaden vara låg i flera län. Flertalet län rapporterar att unga är sämre på att följa rekommendationerna än andra åldersgrupper.

Vädret har betydelse för efterlevnaden

Vid fint väder har det rapporterats att efterlevnaden är låg på badplatser och utflyktsmål och vid sämre väder är det låg efterlevnad i butiker och varuhus.

Låg efterlevnad i kollektivtrafik på Gotland

Efterlevnaden vid kollektivtrafik är generellt hög men tidvis förkommer det trängsel på vissa turer, i synnerhet till och från populära resmål vid fint väder. Framförallt utmärker sig Gotland i rapporteringen om kollektivtrafik då det förekommer trängsel och överbeläggning på vissa turer. Det rapporteras att samtliga resurser är i drift och att en ökning av resandet inte går att hantera.

Så är läget i Gävleborg

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Gävleborgs samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Gävleborgs län minskar något, även om majoriteten fortsätter att följa de riktlinjer och råd som gäller.

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i Gävleborg. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

  • Fler människor rör sig ute i samhället. De flesta följer myndigheternas rekommendationer men det finns också rapporter om trängsel och sämre efterlevnad, till exempel vid besöksmål i Hälsingland.
  • Ungdomar och unga vuxna lyfts fram som en grupp där det är problematiskt att nå förståelse för rekommendationer om fysiskt avstånd.
  • När det gäller tillsynen av serveringsställen så rapporterar kommunerna att det fungerat bra, vid anmärkning har man vidtagit åtgärder.
  • Resandet har minskat mot tidigare år, men det har ökat på senare tid igen.
  • Trängsel rapporteras vid på- och avstigning i kollektivtrafiken.

Exempel på åtgärder som vidtagits av olika aktörer; glesare möblering på serveringsverksamheter, trängselvärdar och stödlinje för riskgrupper med mera.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner

Markus Björklund
Beredskapsdirektör
Telefon: 010 - 224 126 0
E-post till Marcus Björklund

Kontakt