Publiceringsdatum: 1 juli 2020

Senast uppdaterad: onsdag 1 juli, 14.07

Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med att skapa hållbara landskap

Sjön Ralångens södra strand, Aneby kommun Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sjön Ralångens södra strand, Aneby kommun. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Nu finns ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. Underlaget riktar sig till den som arbetar med skog, mark och vatten. Verktyget är särskilt användbart i arbetet med att prioritera och planera både naturvårdsåtgärder och markanvändning, för att bidra till att bevara och stärka den gröna infrastrukturen och skapa hållbara landskap.

Värdetrakterna ska bidra till en grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett nätverk av naturmiljöer i landskapet, på land och i vatten. Om det finns en fungerande grön infrastruktur går det att effektivt och långsiktigt bevara arter och naturmiljöer och de nyttor de ger människan i form av exempelvis pollinering, virkesproduktion och rekreation. Sedan 2016 har länsstyrelserna haft i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kunskapsunderlag i arbetet med att bevara och stärka en grön infrastruktur i sina respektive län.

Inom ramen för detta arbete har länsstyrelserna tagit fram värdetrakter uppdelade på olika naturtyper för hela landet. Värdetrakterna finns nu samlade i ett nationellt kartverktyg.

- Syftet med värdetrakterna är att aktörer ska få en gemensam syn på landskapets värden, så att de kan dra åt samma håll och därigenom uppnå en mer effektiv naturvård tillsammans, säger Linda Hassel, samordnare för arbetet med grön infrastruktur, länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hur en värdetrakt kan användas i olika sammanhang

Kartverktyget ger en samlad bild av värdetrakterna i landet. I kartverktyget förklaras vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. I verktyget finns det möjlighet att ladda ner kartskikt för respektive naturtyp. Här finns olika exempel på hur det går att arbeta med, och använda värdetrakter och hur andra aktörer redan nu har använt sig av dem i sina arbeten.- Grön infrastruktur är ett viktigt nationellt uppdrag. Med gemensamma krafter jobbar landskapets aktörer för att skapa hållbara landskap. Värdetrakterna är ett viktigt stöd i det arbetet, säger Björn Jonsson, Länsstyrelsernas miljönätverk.

Värdetrakter i Gävleborgs län

I Gävleborgs län har länsstyrelsen hittills tagit fram värdetrakter för skog tillsammans med Skogsstyrelsen. Dessa bygger till stor del på de värdetrakter som togs fram redan 2006, men de har reviderats utifrån ny kunskap. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram värdetrakter för fler naturtyper i länet.

Till det nationella kartverktyget med värdetrakterlänk till annan webbplats

Kontakt