Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår att ett stort skärgårdsområde i Långvind i Hudiksvalls kommun blir naturreservat

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långvind ligger ca 13 km sydost om Enånger i Hudiksvalls kommun. Det föreslagna naturreservatet består av ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde som hyser en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land. Området utgör också ett tydligt exempel på den påverkan som landhöjningen har på livsmiljöerna vid Bottniska viken.

I området finns mycket höga marina naturvärden, främst kopplade till lagunernas och de grunda vikarnas kransalgsängar och till de mer exponerade hårdbottnarnas tångbälten. Dessa miljöer har också stor betydelse som lek- och uppväxtområden för flera olika fiskarter. De många skären, strandängarna och grunda vikarna i områdena har stort värde som häckningslokaler för fågel. Skogen består i delar av landhöjningsskogar och naturskogsartade barrskogar. Området har som helhet stor betydelse för den biologiska mångfalden, och det har också höga friluftsvärden. Större delen av Långvind är även utpekat i det europeiska nätverket Natura 2000.

För att Långvinds höga marina och terrestra naturvärden ska skyddas och bevaras behöver området undantas från exploatering både på land och i vatten. För att bevara de marina naturtyper som reservatet har till syfte att skydda behöver även rovfiskbestånden fredas. Länsstyrelsen föreslår därför att fiske förbjuds i det blivande naturreservatet. Långvinds naturreservat kommer i så fall att bli det första fiskefria området av den storleken i Bottniska viken. Förhoppningen är att det under åren som kommer blir både fler och större rovfiskar i området, och att fiskvandring bidrar till ett starkare fiskbestånd även utanför naturreservatets gränser.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Långvinds naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 31 augusti 2020.

Förslag till beslut och skötselplan, Långvinds naturreservat Pdf, 7.3 MB.

Kontakt