Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys visar balans i sex av länets tio kommuner

Byggnation på Gävle strand

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2020 ger Länsstyrelsen sin bild över hur det ser ut på bostadsmarknaden, framför allt utifrån svaren i den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarar på årligen.

I svaren från årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden i kommunen som helhet är i balans. De övriga fyra kommunerna bedömer att det råder underskott. I jämförelse med förra årets bedömningar ser bostadsmarknaden i länet ut att långsamt gå mot balans. I sju av tio centralorter råder det fortsatt underskott på bostäder, men tendensen är även här tydlig att utvecklingen går mot bostadsmarknader i balans.

– Antalet färdigställda bostäder i länet har ökat på senare år och nådde höga nivåer 2019. Antalet påbörjade bostäder i länet minskar däremot, vilket följer en nationell trend. Behovet av bostäder för de grupper som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden är fortsatt stort, säger Nicolas Orozco samhällsplanerare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Länets befolkning ökar alltjämt, fast på en lägre nivå än tidigare år. Flera av länets kommuner upplevde befolkningsminskningar förra året, kopplat till minskat flyktingmottagande. Det är dessa kommuners minskande befolkningar i kombination med ett ökat antal färdigställda bostäder som har medfört att länets bostadsmarknad sammantaget går mot balans.

– Att ha kunskap om nuläget samt analysera vilka behov som finns framöver är viktigt för att kunna planera för bostadsförsörjningen, säger Nicolas Orozco. Årets bostadsmarknadsenkät besvarades av kommunerna i slutet av 2019 och i början av 2020, innan Coronapandemin bröt ut. Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är i dag svårt att svara på och kommer att analyseras i nästa års bostadsmarknadsanalys.

Ta del av rapporten här nedanför.

Kontakt