Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet.

- Länsstyrelserna levererar redan idag samlade lägesbilder från länen till regeringskansliet och andra centrala myndigheter. Det nya uppdraget innebär att vi vid två tillfällen ska leverera en samordnad lägesbild av kommunernas bedömning av risk för social problematik och utsatthet till följd av covid-19-pandemin. Vi ska också redovisa kommunernas beskrivning av vidtagna eller planerade åtgärder. Rapporterna ska innehålla lägesbilder för varje län samt en samlad beskrivning över landet, säger Patrik Havermann, chef för enheten för samhällsutveckling vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, det första senast 30 juni och det andra tillfället senast 30 september 2020 i uppföljande syfte.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

– Tillsammans med Socialstyrelsen ska Länsstyrelsen ta fram ett mindre antal frågeställningar till kommunerna inom det sociala området, som ska ligga till grund för rapporten, säger Patrik Havermann.

Social problematik och social utsatthet

Risker för social problematik kan handla om minskad social trygghet som följd av att färre vuxna och äldre vistas på offentliga platser samtidigt som fler ungdomar är ute under en större del av dygnet under sommaren. Sådana risker kan också handla om att brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb får negativa sociala följder.

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser, ökad närvaro av uppsökande verksamheter stöd till utsatta barn och familjer, aktiviteter för barn och ungdomar och information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Kontakt