Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kolarsjöbäcken i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 13 km nordväst om Los, kallat Kolarsjöbäcken, ska bli naturreservat. Kolarsjöbäcken är ett 121 ha stort område som omfattar vattendraget med anslutande naturskogar.

Kolarsjöbäcken är en liten bäck som avvattnar den 70 ha stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla. Framför allt för att vattendraget är ett av de få där god föryngring konstaterats. Området är utpekat som Natura 2000-område på grund av just detta. I bäcken finns gott om småvuxen öring vilket också är en förutsättning för musslornas fortplantning.

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. I källorna växer källmossa och fjälldunört. Dessa delar har egna naturvärden och behövs också för att säkerställa en viktig del av bäckens tillrinningsområde.

Vid sjöns utlopp finns rester av en damm. Vattenytan ligger nu genom utrivning av dammen något under sjöns naturliga nivå. Tidigare verkar sjön varit dämd ca en meter och använd som vattenreservoar för flottningen.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Kolarsjöbäckens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 1 juli 2020.

Förslag till beslut och skötselplan, Kolarsjöbäckens naturreservat Pdf, 1.6 MB.

Kontakt