Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Lomsmuren

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Lomsmurens naturreservat i Gävle och Sandvikens kommuner. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 28 juni 2020.

Naturreservatet föreslås omfatta 756 hektar och är beläget 13 km SSV om Valbo. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom vissa sakägare som ska delges föreläggandet är okända har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 1216-2020 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt