Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad innebär Parisavtalet för utsläppsminskningar för Gävleborg?

Energi- och klimatstrategins övergripande mål är att Gävleborg ska begränsa länets utsläpp i den mån att Parisavtalet nås. Det innebär att temperaturökningen begränsas till 1,5 grad. Länsstyrelsen har låtit Uppsala universitet ta fram en koldioxidbudget för länet. Den visar vilken mängd koldioxid som motsvarar Gävleborgs beskärda del av den koldioxid som fortfarande finns kvar att släppa ut globalt innan temperaturen överstiger 1,5 grad.

– Gävleborgs läns koldioxidbudget uppgår till 7328 ktCO2. Om utsläppen fortsätter att ligga på samma nivå kommer budgeten att överskridas inom 6 år. Cirka 15 procents minskning per år krävs för att klara vår del av Parisavtalet, säger Evelina Loberg, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Förutom de utsläpp som sker inom länets gränser omfattar budgeten även sjöfart och internationellt flyg. Det vill säga Sveriges totala utsläpp för internationell sjöfart och flyg fördelat per capita.

I figuren är det tydligt att transportsektorn står för majoriteten av utsläppen och som behöver prioriteras. Minskat transportbehov och en snabb elektrifiering av transportsektorn måste till enligt de utredningar som bland annat Trafikverket gjort.

– Att styra mot en samhällsplanering som minskar behovet av egen bil måste bli den nya normen. Det leder samtidigt till ökad jämställdhet, bättre luftkvalitet, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och bättre folkhälsa, säger Evelina Loberg.

Samtidigt behövs produktion av biodiesel och biobensin för att ersätta fossilt bränsle i befintlig fordonsflotta, etanol och biogas antingen i nya eller konverterande fordon. Alla förnybara bränslen är bättre än de fossila och kommer att behövas för att täcka upp det stora energibehov som finns i hela transportsektorn.

Grundförutsättningarna för omställningen till ett koldioxidsnålt Gävleborg är produktion av förnybar energi, robusta elnät och elektrifiering av industrin och fordonsflottan. För att elnätet ska kunna ta emot förnybar energi på industriell skala eller elektrifiera en energiintensiv industri krävs kapacitet i elnäten.

– I dagsläget råder ingen akut effektbrist i Gävleborg men det kan ändras snabbt. Länsstyrelsen prioriterar nu att se över framtidens el och effektbehov, möjligheterna att underlätta utbyggnaden av förnybar energi och en snabb omställning av transportsektorn, avslutar hon.

Länk till Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län Pdf, 4.5 MB. – inkluderar sammanfattning för beslutsfattare

Kontakt