Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårt arbete granskas årligen

Justitiekanslern

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg har bland annat till uppgift att granska att lagar och regler inom olika områden efterlevs, i sin tur granskas länsstyrelsen av Justitiekanslern, JK. Varje år skickar länsstyrelsen in underlag till JK för granskning och för att få ett kvitto på att myndigheten handlägger ärenden på ett rättssäkert sätt.

I slutet av februari skickade Länsstyrelsen Gävleborg in den årliga så kallade ”JK-listan" till Justitiekanslern. JK har i uppdrag att granska hur offentlig verksamhet följer lagar och andra författningar. Listan som länsstyrelsen skickat in är en redogörelse av öppna ärenden som är äldre än tre år och registrerade i myndighetens diarium. I juni väntas JK återkomma med ett beslut om att granskningen är klar och med kommentarer om 2019 års ärendeförteckning samt eventuella uppmaningar till förbättringsåtgärder.

– Vid sin tillsyn kontrollerar JK att länsstyrelsen, som förvaltningsmyndighet under regeringen, hanterar inkomna ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Ärendehanteringen är en viktig del av vår verksamhet och vi uppfattar granskningen som mycket betydelsefull för vårt förbättrings- och kvalitetsarbete, säger länsråd Veronica Lauritzsen.

Som komplement till listan lämnades även uppgifter som efterfrågats av JK om hur lång tid det tar innan en ansökan registreras. Länsstyrelsen har också svarat på frågan om hur snabbt myndigheten överlämnar ett överklagande på myndighetens beslut till den domstol eller myndighet som är överinstans.

Informationen till JK innehåller även kommentarer varför vissa ärenden som är äldre än tre år fortfarande är öppna och inte beslutade. Det kan exempelvis handla om ärenden som på grund av felaktig hantering är öppna trots att de är beslutade eller avslutade sedan en längre tid tillbaka. Det kan också gälla ärenden kopplade till exempelvis reservatsbildning och där det av olika anledningar kan ta flera år innan länsstyrelsen kan fatta ett beslut.

– JK:s genomgång av vår förteckning, deras kommentarer kring enskilda ärenden och uppmaningar om förbättringar bidrar till att vi ytterligare kan höja kvalitén, effektiviteten och rättssäkerheten i vårt arbete. Vi ser också att länsstyrelsernas gemensamma arbete kring frågor som rör hanteringen av ärenden driver utvecklingen framåt, säger Helena Eriksson, funktionsansvarig på enheten för verksamhetsstöd.

Något som haft stor betydelse i det pågående förbättringsarbetet är kvalitetsuppföljningen. Länsstyrelsen genomför också regelbundet interna utbildningar för att öka personalens kunskap om de förvaltningsrättsliga frågorna och hur ärenden ska hanteras i diariesystemet Platina.

– Årets sammanställning av JK-listan visar att vi är på rätt väg. Vi ser att de satsningar vi hittills gjort har resulterat i en tydlig förbättring av ärendehanteringen jämfört med tidigare år, vilket känns positivt när vi nu fortsätter det arbete vi inlett, säger Helena Eriksson.


Kontakt