Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hälberget i Ljusdals kommun blir naturreservat

Gammal tallskog på Hälberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag den 2 mars beslutat att bilda Hälbergets naturreservat, ett 20 ha stort naturskogsområde på toppen av Hälberget. Området ligger ca 12 km sydost om Järvsö i Ljusdals kommun.

Naturreservatet utgörs av Hälbergets topp, ett berg som mäter 432 meter över havet. På den flacka toppen är skogen gles och luckig. Det är den gamla barrskogen med inslag av riktiga gammeltallar och hänglavsklädda, gamla granar som är skälet till att området skyddas. Skogen saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder och har fått utvecklas fritt en längre tid. Det har gjort att det nu finns goda förutsättningar för arter som kräver död ved, gamla träd, stabilt mikroklimat och att träd har funnits kontinuerligt på platsen under lång tid. Bland annat finns här de rödlistade arterna knärot, granticka, ullticka, tallticka, lunglav och tretåig hackspett. Det finns inga stigar till området och terrängen upp till berget är bitvis brant, blockig och med tät vegetation.

Markägaren har tecknat avtal om intrångsersättning och tack vare det kan området bli naturreservat.

Beslut och skötselplan, Hälbergets naturreservat Pdf, 3.8 MB.

För mer information kontakta Andreas Wedman, 010-2251455, andreas.wedman@lansstyrelsen.se, eller Sofia Engberg, sofia.engberg@lansstyrelsen.se.

Kontakt