Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om uppmärksammat djurskyddsärende

Enhetschef Jenny Larsson

Länsstyrelsen Gävleborg har som tillsynsmyndighet uppdraget att kontrollera att djurskyddslagstiftningen efterlevs i länet. De senaste dagarna har ämnet djurskydd inom lantbruk uppmärksammats i flera medier.

De bilder som visas i veckans Uppdrag granskning från en gård i Hälsingland visar tydliga brister enligt Länsstyrelsen Gävleborg, något enhetschef Jenny Larsson även säger i reportaget.

– Så får det absolut inte se ut på ett lantbruk där det finns djur. Jag har stor respekt för att bilderna både berör och upprör och att man ifrågasätter hur vi på länsstyrelsen sköter vårt uppdrag. Det jag kan säga är att vi har ett pågående arbete som inte kommer avslutas förrän vi kan säkerställa att djurskyddslagstiftningen följs, säger Jenny Larsson.

Länsstyrelsen Gävleborg gjorde under 2019 knappt 550 djurskyddskontroller.

– Det handlar om planerade rutinkontroller, kontroller som görs på grund av anmälningar om misstänkta brister i djurhållningen som kommit in till oss och uppföljande kontroller av att brister i djurhållningen rättats till, säger Jenny Larsson.

En anmälan är inte per automatik en brist

Varje år tar myndigheten emot drygt 600 anmälningar om misstänkta brister i djurskyddet. Att en anmälan kommer in till myndigheten innebär dock inte per automatik att det finns en brist i djurhållningen. Vid drygt en tredjedel (35 procent) av de kontroller som görs på plats efter en sådan anmälan finner myndigheten inte några brister i hur djurhållningen följer djurskyddslagstiftningen.

– Att allmänheten anmäler misstänkta missförhållanden till oss är otroligt viktigt. Vi gör rutinkontroller på cirka tio procent av länets gårdar varje år. Genom att komplettera de kontrollerna med sådana som görs på grund av anmälningar som kommer in kan vi fånga in missförhållanden effektivare, säger Jenny Larsson.

De anmälningar som kommer in handlar om allt ifrån brister på lantbruk till sällskapsdjur som enligt anmälaren inte tas om hand på rätt sätt. Vilka uppgifter som lämnas när en anmälan görs är av stor vikt för hur länsstyrelsen kan agera. Ibland får länsstyrelsen in anmälningar som beskriver något som inte är fel enligt djurskyddslagstiftningen, men som anmälaren upplever är fel.

Djurskydd är en viktig fråga i vårt land, det engagerar och då är det fullt naturligt att många reagerar och blir upprörda när man ser bildmaterial som det som visades i Uppdrag granskning. Så ska det inte se ut på ett lantbruk, det vi såg överensstämmer inte med lagstiftningens krav. Man kan efter att ha sett programmet ha fått en bild av att djurhållningen på den gård som granskas har sett ut som i bildmaterialet i tio år, så är naturligtvis inte fallet. Från länsstyrelsens sida måse vi följa de lagar och regler som gäller för myndigheters arbete och ställa de krav som står i proportion till de brister vi själva konstaterat när vi gjort kontroll. Det är en viktig del i den demokrati och ett rättssäkert samhälle. I det arbetet ingår också att om en djurhållare inte isar förmåga att rätt till brister och följa lagstiftningen, då ska vi som myndighet sätta stopp för den djurhållningen.

Länsstyrelsens tillsyn av den medialt uppmärksammade gården

I det medialt uppmärksammade ärendet som gäller en gård i Hälsingland har länsstyrelsen fått in ett stort antal anmälningar, 38 stycken.

– Det är allvarligt och inte vanligt för en gård i vårt län. Uppdrag granskning har valt att titta på gårdens historik över en tioårsperiod. Vi kan se att anmälningsfrekvensen inte varit konstant under den här perioden. När flera anmälningar kommit i ett kluster och gällt samma sak har de hanterats som ett och samma ärende. I några fall har anmälningarna gällt en specifik händelse som ligger bakåt i tiden och har därför inte varit möjlig för oss att kontrollera, säger Jenny Larsson.

Vid några av kontrollerna har länsstyrelsen konstaterat olika typer av brister. Det har rört både djurens välfärd och byggnadsrelaterade brister. I de fallen har myndigheten ställt krav på åtgärder och följt upp att de gjorts. I andra fall har myndigheten inte funnit några brister och ärendet har avslutats.

– Sedan våren 2018 har frekvensen av anmälningar som gäller den aktuella gården ökat. Majoriteten av de 38 anmälningar som media rapporterar om har gjorts sedan dess och det har självklart gjort att vi under den perioden jobbat intensivt med den här gården. Vi har gjort nästan uteslutande oanmälda kontroller på gården och där vi funnit brister har vi ställt krav på att djurhållaren måste rätta till dem, säger Jenny Larsson.

Under senhösten 2019 gjorde länsstyrelsen två kontroller vid gården och fattade beslut om åtgärder som måste vidtas. Vad det rör sig om för brister vid de kontrollerna kan myndigheten inte kommentera eftersom det pågår en brottsutredning som gör att de uppgifterna är belagda med förundersökningssekretess.

I januari 2020 har en uppföljande kontroll gjorts och länsstyrelsen har konstaterat att vissa brister har rättats till samtidigt som det fortfarande finns betydande brister kvar som måste åtgärdas.

– Djurskydd är en viktig fråga i vårt land, det engagerar och då är det fullt naturligt att många reagerar och blir upprörda när man ser bildmaterial som det som visades i Uppdrag granskning. Så ska det inte se ut på ett lantbruk, det vi såg överensstämmer inte med lagstiftningens krav. Man kan efter att ha sett programmet ha fått en bild av att djurhållningen på den gård som granskas har sett ut som i bildmaterialet i tio år, så är naturligtvis inte fallet. Utan att bryta förundersökningssekretessen kan jag säga att vi har gjort en uppföljande oanmäld kontroll i januari. Den bild som vi har av djurhållningen från den kontrollen stämmer inte helt överens med det filmmaterial som visas i Uppdrag granskning. Det finns fortfarande betydande brister som vi ställt krav på måste rättas till och vi fortsätter jobba med det här ärendet till vi kan säkerställa att djurskyddslagstiftningen följs. Från länsstyrelsens sida måste vi följa de lagar och regler som gäller för myndigheters arbete och ställa de krav som står i proportion till de brister vi själva konstaterat när vi gjort kontroll. Det är en viktig del i den demokrati och ett rättssäkert samhälle. I det arbetet ingår också att om en djurhållare inte visar förmåga att rätt till brister och följa lagstiftningen, då ska vi som myndighet sätta stopp för den djurhållningen, säger Jenny Larsson.

Vilka ytterligare åtgärder kan länsstyrelsen ta till?

Om en djurhållare inte åtgärdar de brister länsstyrelsen fattar beslut om kan länsstyrelsen eskalera hanteringen.

– Hur det här ärendet kommer att sluta vet vi inte idag. Precis som i andra ärenden gäller att om djurhållaren inte rättar till de brister som finns så ska vi fatta beslut om strängare åtgärder som djurförbud eller omhändertagande, säger Jenny Larsson.

FAKTARUTA:

Länsstyrelsens uppdrag enligt djurskyddslagstiftningen är att utföra kontroller, beivra överträdelser och att genom information, rådgivning och på annat sätt underlätta för djurhållare att göra rätt. Djurskyddslagstiftningen består av många olika delbestämmelser, dels övergripande mål i djurskyddslagen och dels detaljerade bestämmelser för olika djurslag. Övergripande för lagstiftningen är att den ställer minimikrav och ska verka förebyggande.

Kontakt