Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till utvidgning av naturreservatet Änga-Tjännåsen

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut om utvidgning av Änga-Tjännåsens naturreservat i Hudiksvalls kommun.

Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 3 mars 2020. Naturreservatet föreslås utökas med cirka 7 hektar. Samma föreskrifter föreslås gälla som för Änga-Tjännåsens naturreservat som beslutades 2015, och vars beslut finns tillgängligt på länsstyrelsens hemsida. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 3579-2017 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/om-lansstyrelsen-i-gavleborgs-lan/remisser.html.

Kontakt