Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skansberget i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Skansbergets sluttning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 1,5 km sydost om Kårböle, kallat Skansberget, ska bli naturreservat. Skansberget omfattar ett 20 ha stort skogsområde.

Området utgörs av en delvis mycket brant östsluttning av Skansberget. Delar är rikblockiga med mycket stora block och även rena lodytor förekommer. Skogen i området har varit svårtillgänglig att bruka och har därmed en oskött karaktär med riklig förekomst av död ved. I området finns det grova gamla tallstubbar från äldre tiders avverkningar, samt äldre brandspår i form av brända stubbar och högstubbar. Med tiden har skogen blivit tät och långsamväxande och mängden död ved har ökat, både genom självgallring och genom vindfällningar, så det finns både färskare och gammal död ved i olika nedbrytningsstadier i reservatet. Skogen varierar och är högre upp i sluttningen ofta grandominerad, medan det är ett större inslag av tall längre ner i sluttningen. Men det finns också inslag av lövträd, exempelvis björk och grova aspar. Det finns även stråk med rörligt markvatten där floran är rikare.

Flera fynd av rödlistade arter och signalarter som bara förekommer i den här typen av äldre naturskogsartade skogar ger området höga naturvärden. Det är exempelvis sällsynta arter som garnlav (NT), knärot (NT), ullticka (NT) samt lunglav (NT).

Skansberget är beläget nära rastplatsen Kårböle Skans längs väg 84, men eftersom området är så svårtillgängligt är det besvärligt att besöka.
Förslaget till bildande av Skansbergets naturreservat har möjliggjorts tack vare att en privat markägare på eget initiativ har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Skansbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 14 februari 2020.

Förslag till beslut och skötselplan, Skansbergets naturreservat Pdf, 1.2 MB.

För mer information kontakta Petra Forsmark, petra.forsmark@lansstyrelsen.se, 010-225 12 08.

Kontakt